Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 8 от 8 намерени!

Процедурa
Заемане на академична длъжност "доцент"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на овладяване на български език в детската градина
Катедра: Предучилищна педагогика
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.09.2020 г.
Крайна дата: 07.12.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Екатерина Георгиева Чернева.
Публична академична лекция: 28.01.2021 г.
Публичната лекция ще се проведе на 28.01.2021 г. от 10:00 ч.
meet.google.com/hbg-ahpq-qzq
Заемане на академична длъжност "професор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Гражданско и семейно право
Катедра: Гражданскоправни науки
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.09.2020 г.
Крайна дата: 18.12.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д-р Люба Георгиева Панайотова-Чалъкова.
Публична академична лекция: 31.01.2021 г.
Публичната лекция ще се проведе на 31.01.2021 г. от 11.00 ч. https://meet.google.com/lookup/hkzrgk5s6i
Заемане на академична длъжност "професор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Финанси
Катедра: Финанси и счетоводство
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 30.11.2020 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д-р Станимир Иванов Кабаиванов.
Публична академична лекция: 29.01.2021 г.
Публичната лекция ще се проведе на 29.01.2021 г. от 13:00 ч.
meet.google.com/nto-ircy-gwv
Заемане на академична длъжност "доцент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология - Социология на тялото
Катедра: Социология и наука за човека
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.09.2020 г.
Крайна дата: 14.12.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Нина Василева Николова.
Публична академична лекция: 29.01.2021 г.
Публичната лекция ще се проведе на 29.01.2021 г. от 14:00 ч.
http://meet.google.com/ktu-fzrd-wtx
Заемане на академична длъжност "доцент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Политическа икономия - Микроикономика и Пазар на труда
Катедра: Икономически науки
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 30.11.2020 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Стефан Атанасов Райчев.
Публична академична лекция: 05.02.2021 г.
Публичната лекция ще се проведе на 05.02.2021 г. от 11:00 ч.
https://meet.google.com/lookup/bk5a6wqxjo
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Алгоритми и модели за анализ на данни
Катедра: Компютърни технологии
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 18.11.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент"- гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова.
Публична академична лекция: 22.01.2021 г.
Публичната лекция ще се проведе на 22.01.2021 г. от 13:45 ч.
https://meet.google.com/xkb-ieot-qys
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика - Софтуерни технологии
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 18.11.2020 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Емил Христов Дойчев.
Публична академична лекция: 22.01.2021 г.
Публичната лекция ще се проведе на 22.01.2021 г. от 13:00 ч.
https://meet.google.com/pet-khyt-puc
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърна информатика
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.09.2020 г.
Крайна дата: 16.12.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Силвия Николаева Гафтанджиева.
Публична академична лекция: 29.01.2021 г.
Публичната лекция ще се проведе на 29.01.2021 г. от 11:00 ч.
https://us05web.zoom.us/j/2258804432 (Парола:0000)