Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 16 от 16 намерени!

Процедурa
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Руска литература
Катедра: Руска филология
Начална дата: 22.12.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 08.02.2022 г.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Наказателен процес
Катедра: Наказателноправни науки
Начална дата: 20.12.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 28.01.2022 г.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по физика
Катедра: Образователни технологии
Начална дата: 25.11.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 01.02.2022 г.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Математически анализ
Катедра: Математически анализ
Начална дата: 24.11.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 21.01.2022 г.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Екология и опазване на екосистемите
Катедра: Екология и опазване на околната среда
Начална дата: 15.11.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 09.02.2022 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на ориентиране в околен свят
Катедра: Предучилищна педагогика
Начална дата: 12.11.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.01.2022 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Клинична психология
Катедра: Психология
Начална дата: 12.11.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.01.2022 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.4 Социални дейности
Организация и управление на социалната работа
Катедра: Социални дейности
Начална дата: 12.11.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.01.2022 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Корпоративни финанси
Катедра: Финанси и счетоводство
Начална дата: 12.11.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.01.2022 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Политическа икономия – Икономика на публичния сектор и Социална политика
Катедра: Икономически науки
Начална дата: 12.11.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.01.2022 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.4 Социални дейности
Социална работа с деца и юноши
Катедра: Социални дейности
Начална дата: 12.11.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.01.2022 г.
Заемане на академична длъжност "професор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Математически анализ
Катедра: Математически анализ
Начална дата: 12.11.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.02.2022 г.
Заемане на академична длъжност "професор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика – Разпределени системи и приложения
Катедра: Управление и количествени методи в икономиката
Начална дата: 12.11.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.01.2022 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 12.11.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.01.2022 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
5 Технически науки
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Компютърни системи и мрежи
Катедра: Електроенергетика и комуникации
Начална дата: 12.11.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.01.2022 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
8 Изкуства
8.4 Театрално и филмово изкуство
Актьорско майсторство и художествено слово
Катедра: Естетическо възпитание
Начална дата: 12.11.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.01.2022 г.