Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Степен/Длъжност
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Конкурси от 1 до 29 от 29 намерени!

Обява Дни
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Ботаника
Катедра: Ботаника и методика на обуч. по биология
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
90
Професор - 1 бр.
8 Изкуства
8.3 Музикално и танцово изкуство
Музикознание и музикално изкуство –Джаз хармония
Катедра: Музика
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
90
Професор - 1 бр.
5 Технически науки
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
Катедра: Електроника, комуникации и информационни технологии
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
90
Професор - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Микробиология
Катедра: Биохимия и микробиология
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
90
Главен асистент - 1 бр.
5 Технически науки
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Теоретична електротехника
Катедра: Електроенергетика и комуникации
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
90
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Клетъчна биология
Катедра: Биология на развитието
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
90
Доцент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Културна антропология – Нематериално културно наследство и културни политики
Катедра: Етнология
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
90
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Бизнес информатика и икономическо моделиране
Катедра: Управление и количествени методи в икономиката
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
59
Доцент - 1 бр.
5 Технически науки
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Теория на електронните вериги и електронна схемотехника
Катедра: Електроника, комуникации и информационни технологии
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
59
Професор - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Българска литература – Българска литература след Първата световна война
Катедра: История на литературата и сравнително литературозн.
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
59
Доцент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Политическа икономия – Макроикономика, макроикономически анализ и политики
Катедра: Икономически науки
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
59
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химия
Катедра: Органична химия
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
59
Доцент - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по физика
Катедра: Образователни технологии
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
59
Професор - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономика и управление – информационни системи и технологии
Катедра: Управление и количествени методи в икономиката
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
59
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Гражданско и семейно право
Катедра: Гражданскоправни науки
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
59
Професор - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
Забележка: за нуждите на филиала в гр. Смолян
59
Доцент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.3 Политически науки
Избори и избирателни системи
Катедра: Политически науки и национална сигурност
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
59
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Математически анализ
Катедра: Образователни технологии
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
59
Главен асистент - 1 бр.
5 Технически науки
5.11 Биотехнологии
Микробни биотехнологии
Катедра: Биохимия и микробиология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
59
Доцент - 2 бр.
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по химия
Катедра: Обща и неорг. химия с мет. на обуч. по химия
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
59
Главен асистент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен италиански език - лингвокултурология
Катедра: Романистика и германистика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
59
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Педагогическа и възрастова психология
Катедра: Психология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
59
Главен асистент - 3 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
59
Главен асистент - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка
Катедра: Теория и методика на физическото възпитание и спорт
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
59
Доцент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Специална психология
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
59
Главен асистент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Германски езици: английски език – Фонетика на английския език
Катедра: Английска филология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
59
Доцент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Световно стопанство и международни икономически отношения – международни финанси
Катедра: Маркетинг и международни икономически отношения
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
59
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Анатомия на човека
Катедра: Анатомия и физиология на човека
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
59
Главен асистент - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
59