Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Степен/Длъжност
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Конкурси от 1 до 17 от 17 намерени!

Обява Дни
Професор - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Фармацевтична ботаника
Катедра: Ботаника и биологическо образование
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
22
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Математическо моделиране и приложение на математиката
Катедра: Алгебра и геометрия
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
22
Професор - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
История на социологията – феноменологическа социология и социоанализа
Катедра: Социология и наука за човека
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
22
Професор - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика – модели, алгоритми и приложения
Катедра: Компютърна информатика
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
22
Професор - 1 бр.
5 Технически науки
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Автоматизация на области от нематериалната сфера – просвета, наука
Катедра: ЕКИТ
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
22
Професор - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Морфология
Катедра: Биология на развитието
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
22
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Математическо моделиране и приложение на математиката
Катедра: Математически анализ
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
22
Доцент - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Иновации в образованието
Катедра: Ботаника и биологическо образование
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
22
Професор - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Контекстно моделиране
Катедра: Компютърни технологии
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
22
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни технологии
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
22
Професор - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.1 Физически науки
Физика на кондензираната материя
Катедра: Физика
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
22
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Микробиология – Микробна патогенеза
Катедра: Биохимия и микробиология
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
22
Професор - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Диференциални уравнения
Катедра: Математически анализ
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
22
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Компютърни архитектури
Катедра: Софтуерни технологии
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
22
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Трудово право и обществено осигуряване
Катедра: Гражданскоправни науки
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
22
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Зоология
Катедра: Зоология
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
22
Доцент - 1 бр.
5 Технически науки
5.11 Биотехнологии
Екологични и агробиотехнологии
Катедра: Биохимия и микробиология
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
22