Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Степен/Длъжност
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Конкурси от 1 до 7 от 7 намерени!

Обява Дни
Професор - 1 бр.
5 Технически науки
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
Катедра: Електроника, комуникации и информационни технологии
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
16
Доцент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Културна антропология – Нематериално културно наследство и културни политики
Катедра: Етнология
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
16
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Клетъчна биология
Катедра: Биология на развитието
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
16
Професор - 1 бр.
8 Изкуства
8.3 Музикално и танцово изкуство
Музикознание и музикално изкуство –Джаз хармония
Катедра: Музика
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
16
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Ботаника
Катедра: Ботаника и методика на обуч. по биология
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
16
Главен асистент - 1 бр.
5 Технически науки
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Теоретична електротехника
Катедра: Електроенергетика и комуникации
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
16
Професор - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Микробиология
Катедра: Биохимия и микробиология
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
16