Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Степен/Длъжност
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Конкурси от 1 до 21 от 21 намерени!

Обява Дни
Професор - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език (Съвременен български език)
Катедра: Български език
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
80
Професор - 1 бр.
5 Технически науки
5.1 Машинно инженерство
Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране
Катедра: Машиностроене и транспорт
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
80
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.1 Физически науки
Физика на вълновите процеси
Катедра: Физика
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
80
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Геометрия и топология
Катедра: Алгебра и геометрия
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
80
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Апроксимационни модели и приложения
Катедра: Компютърни технологии
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
80
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информационна сигурност
Катедра: Софтуерни технологии
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
80
Професор - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Руска литература
Катедра: Руска филология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
49
Професор - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Социална психология
Катедра: Психология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
49
Професор - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Финансово и данъчно право
Катедра: Публичноправни науки
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
49
Доцент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Антична и западноевропейска литература: сравнително литературознание
Катедра: История на литературата и сравнително литературозн.
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
49
Доцент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Административно право и административен процес
Катедра: Публичноправни науки
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
49
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Изкуствен интелект
Катедра: Компютърни системи
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
49
Главен асистент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.3 Философия
Онтология на практическите светове
Катедра: Философия
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
49
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Културна и социална антропология
Катедра: Етнология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
49
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология на културата и феноменологическа антропология
Катедра: Социология и наука за човека
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
49
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Експериментална психология
Катедра: Психология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
49
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.4 Социални дейности
Социално-педагогическо консултиране на деца и подрастващи
Катедра: Социални дейности
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
49
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Международно частно право
Катедра: Гражданскоправни науки
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
49
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Криминалистика
Катедра: Наказателноправни науки
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
49
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Биофизика
Катедра: Анатомия и физиология на човека
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
49
Главен асистент - 1 бр.
9 Сигурност и отбрана
9.1 Национална сигурност
Превенция на тероризма, социологически аспекти на радикализацията и тероризма
Катедра: Политически науки и национална сигурност
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
49