Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 4 от 4 намерени!

Процедурa
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Международно право и международни отношения
Катедра: Публичноправни науки
Начална дата: 19.03.2024 г.
Дата на заключителното заседание: 29.04.2024 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 29.04.2024 година от 11:00 часа в Институт за държавата и правото при БАН, гр. София.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Зоология
Катедра: Зоология
Начална дата: 28.02.2024 г.
Дата на заключителното заседание: 19.04.2024 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 19.04.2024 година от 10:00 часа в 15 аудитория на Биологическия факултет.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Математически анализ
Катедра: Математически анализ
Начална дата: 27.02.2024 г.
Дата на заключителното заседание: 26.04.2024 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 26.04.2024 година от 13:00 часа в Заседателна зала, Нова сграда.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Физикохимия
Катедра: Физикохимия
Начална дата: 07.02.2024 г.
Дата на заключителното заседание: 29.04.2024 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 29.04.2024 година от 11:00 часа в зала "Компас", Ректорат.