Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Степен/Длъжност
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Конкурси от 1 до 50 от 822 намерени!
За последните 5 години.


Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Обява Дни
Доцент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език (Съвременен български език)
Катедра: Български език
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 32/09.04.2024 г.)
-16
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Екология и опазване на екосистемите
Катедра: Екология и опазване на околната среда
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 32/09.04.2024 г.)
-16
Доцент - 1 бр.
5 Технически науки
5.1 Машинно инженерство
Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране
Катедра: Машиностроене и транспорт
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 32/09.04.2024 г.)
-16
Доцент - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика – Иновативни образователни модели
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 32/09.04.2024 г.)
-46
Доцент - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Теория и методика на физическото възпитание в детската градина
Катедра: Теория и методика на физическото възпитание и спорт
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 32/09.04.2024 г.)
-46
Доцент - 1 бр.
9 Сигурност и отбрана
9.1 Национална сигурност
Сигурност на Балканите, външна политика и дипломация
Катедра: Политически науки и национална сигурност
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 32/09.04.2024 г.)
-46
Главен асистент - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на формиране на математическите представи в детската градина
Катедра: Предучилищна педагогика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 32/09.04.2024 г.)
-46
Главен асистент - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка
Катедра: Теория и методика на физическото възпитание и спорт
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 32/09.04.2024 г.)
-46
Главен асистент - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка
Катедра: Теория и методика на физическото възпитание и спорт
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 32/09.04.2024 г.)
-46
Главен асистент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен български език – Морфология
Катедра: Български език
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 32/09.04.2024 г.)
-46
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология на политиката и модерните институции
Катедра: Приложна и институционална социология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 32/09.04.2024 г.)
-46
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Граждански процес
Катедра: Гражданскоправни науки
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 32/09.04.2024 г.)
-46
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономически теории
Катедра: Икономически науки
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 32/09.04.2024 г.)
-46
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Математически анализ
Катедра: Електроенергетика и комуникации
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 32/09.04.2024 г.)
-46
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърна информатика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 32/09.04.2024 г.)
-46
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика – Визуализация на данни
Катедра: Софтуерни технологии
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 32/09.04.2024 г.)
-46
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика – Клъстерни системи
Катедра: Софтуерни технологии
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 32/09.04.2024 г.)
-46
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика – Софтуерни технологии
Катедра: Компютърни системи
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 32/09.04.2024 г.)
-46
Докторант-редовен - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химия
Катедра: Органична химия
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 18/01.03.2024 г.)
-85
Докторант-редовен - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Теоретична химия
Катедра: Физикохимия
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 18/01.03.2024 г.)
-85
Докторант-редовен - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Маркетинг
Катедра: Маркетинг и международни икономически отношения
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 18/01.03.2024 г.)
-85
Докторант-задочен - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Маркетинг
Катедра: Маркетинг и международни икономически отношения
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 18/01.03.2024 г.)
-85
Докторант-редовен - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
История на икономическите учения
Катедра: Икономически науки
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 18/01.03.2024 г.)
-85
Докторант-редовен - 2 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономика и управление (индустрия)
Катедра: Управление и количествени методи в икономиката
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 18/01.03.2024 г.)
-85
Докторант-задочен - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.7 Администрация и управление
Социално управление
Катедра: Управление и количествени методи в икономиката
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 18/01.03.2024 г.)
-85
Докторант-задочен - 2 бр.
9 Сигурност и отбрана
9.1 Национална сигурност
Национална сигурност
Катедра: Политически науки и национална сигурност
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 18/01.03.2024 г.)
-85
Докторант-редовен - 1 бр.
5 Технически науки
5.1 Машинно инженерство
Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура
Катедра: Машиностроене и транспорт
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 18/01.03.2024 г.)
-85
Докторант-задочен - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Административно право и административен процес
Катедра: Публичноправни науки
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 18/01.03.2024 г.)
-85
Докторант-редовен - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Конституционно право
Катедра: Публичноправни науки
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 18/01.03.2024 г.)
-85
Докторант-задочен - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Финансово и данъчно право
Катедра: Публичноправни науки
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 18/01.03.2024 г.)
-85
Докторант-задочен - 2 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Гражданско и семейно право
Катедра: Гражданскоправни науки
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 18/01.03.2024 г.)
-85
Докторант-редовен - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология
Катедра: Приложна и институционална социология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 18/01.03.2024 г.)
-85
Докторант-редовен - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Етнология
Катедра: Етнология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 18/01.03.2024 г.)
-85
Докторант-редовен - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Науки за културата
Катедра: Етнология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 18/01.03.2024 г.)
-85
Докторант-редовен - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социална антропология
Катедра: Етнология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 18/01.03.2024 г.)
-85
Професор - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език (Съвременен български език)
Катедра: Български език
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
-159
Професор - 1 бр.
5 Технически науки
5.1 Машинно инженерство
Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране
Катедра: Машиностроене и транспорт
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
-159
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.1 Физически науки
Физика на вълновите процеси
Катедра: Физика
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
-159
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Геометрия и топология
Катедра: Алгебра и геометрия
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
-159
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Апроксимационни модели и приложения
Катедра: Компютърни технологии
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
-159
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информационна сигурност
Катедра: Софтуерни технологии
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
-159
Професор - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Руска литература
Катедра: Руска филология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
-190
Професор - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Социална психология
Катедра: Психология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
-190
Професор - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Финансово и данъчно право
Катедра: Публичноправни науки
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
-190
Доцент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Антична и западноевропейска литература: сравнително литературознание
Катедра: История на литературата и сравнително литературозн.
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
-190
Доцент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Административно право и административен процес
Катедра: Публичноправни науки
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
-190
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Изкуствен интелект
Катедра: Компютърни системи
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
-190
Главен асистент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.3 Философия
Онтология на практическите светове
Катедра: Философия
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
-190
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Културна и социална антропология
Катедра: Етнология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
-190
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология на културата и феноменологическа антропология
Катедра: Социология и наука за човека
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
-190

Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17