Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Степен/Длъжност
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Конкурси от 1 до 50 от 756 намерени!
За последните 5 години.


Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Обява Дни
Главен асистент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.2 История и археология
История на България XV – XVII век
Катедра: История и археология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
-9
Главен асистент - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Предучилищна педагогика – Игрови технологии
Катедра: Предучилищна педагогика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
-9
Главен асистент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен английски език – Морфология
Катедра: Английска филология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
-9
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.4 Социални дейности
Социална работа с възрастни и стари хора
Катедра: Социални дейности
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
-9
Главен асистент - 1 бр.
9 Сигурност и отбрана
9.1 Национална сигурност
Финансиране на системата на националната сигурност
Катедра: Политически науки и национална сигурност
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
-9
Главен асистент - 1 бр.
8 Изкуства
8.2 Изобразително изкуство
Шрифт и типография
Катедра: Естетическо възпитание
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
-9
Доцент - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Специална педагогика – асистиращи технологии
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
-9
Доцент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици – сравнителна граматика на славянските езици
Катедра: Славистика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
-9
Доцент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.7 Администрация и управление
Основи на управлението, Конкурентоспособност на бизнес организацията
Катедра: Управление и количествени методи в икономиката
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
-9
Главен асистент - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по математика в началния етап на СУ
Катедра: Начална училищна педагогика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
-9
Главен асистент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен български език – Морфология
Катедра: Български език
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
-9
Доцент - 2 бр.
8 Изкуства
8.3 Музикално и танцово изкуство
История на музиката
Катедра: Музика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
-9
Доцент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици – полски език
Катедра: Славистика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
-9
Професор - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.4 Социални дейности
Социална защита и социална работа
Катедра: Социални дейности
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
-9
Главен асистент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.3 Философия
Съвременна философия – философия на психиатрията и психоанализа
Катедра: Философия
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
-9
Главен асистент - 2 бр.
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Предучилищна педагогика
Катедра: Предучилищна педагогика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
-9
Главен асистент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен български език – Синтаксис
Катедра: Български език
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
-9
Доцент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен турски език
Катедра: Общо езикознание и история на българския език
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
-9
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Аналитична химия – Инструментални методи за анализ
Катедра: Аналитична химия и компютърна химия
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
-9
Професор - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Педагогическа и възрастова психология – Детска психология
Катедра: Психология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
-9
Докторант-редовен - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Антична и западноевропейска литература: сравнително литературознание
Катедра: История на литературата и сравнително литературозн.
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 74/16.09.2022 г.)
-72
Докторант-редовен - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка
Катедра: Теория и методика на физическото възпитание и спорт
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 74/16.09.2022 г.)
-72
Докторант-редовен - 4 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 74/16.09.2022 г.)
-72
Докторант-редовен - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Наказателно право
Катедра: Наказателноправни науки
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 74/16.09.2022 г.)
-72
Докторант-редовен - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Теоретична химия
Катедра: Физикохимия
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 74/16.09.2022 г.)
-72
Докторант-задочен - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Конституционно право
Катедра: Публичноправни науки
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 74/16.09.2022 г.)
-72
Докторант-редовен - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Англоезична литература
Катедра: Английска филология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 74/16.09.2022 г.)
-72
Докторант-задочен - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Политическа икономия
Катедра: Икономически науки
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 74/16.09.2022 г.)
-72
Докторант-редовен - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Социална психология
Катедра: Психология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 74/16.09.2022 г.)
-72
Докторант-редовен - 1 бр.
8 Изкуства
8.3 Музикално и танцово изкуство
Музикознание и музикално изкуство
Катедра: Музика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 74/16.09.2022 г.)
-72
Докторант-редовен - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Диференциални уравнения
Катедра: Математически анализ
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 74/16.09.2022 г.)
-72
Докторант-редовен - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Етнология
Катедра: Етнология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 74/16.09.2022 г.)
-72
Докторант-задочен - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Българска литература
Катедра: Българска литература и теория на литературата
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 74/16.09.2022 г.)
-72
Докторант-задочен - 2 бр.
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по математика
Катедра: Начална училищна педагогика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 74/16.09.2022 г.)
-72
Докторант-редовен - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.1 Физически науки
Физика на кондензираната материя
Катедра: Физика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 74/16.09.2022 г.)
-72
Докторант-задочен - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Наказателен процес
Катедра: Наказателноправни науки
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 74/16.09.2022 г.)
-72
Докторант-редовен - 3 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен български език
Катедра: Български език
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 74/16.09.2022 г.)
-72
Докторант-задочен - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по бит и технологии
Катедра: Естетическо възпитание
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 74/16.09.2022 г.)
-72
Докторант-редовен - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по химия
Катедра: Обща и неорг. химия с мет. на обуч. по химия
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 74/16.09.2022 г.)
-72
Докторант-редовен - 6 бр.
5 Технически науки
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Автоматизация на области от нематериалната сфера (медицина, просвета, наука, административна дейност и др.)
Катедра: ЕКИТ
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 74/16.09.2022 г.)
-72
Докторант-редовен - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Френскоезична литература
Катедра: Романистика и германистика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 74/16.09.2022 г.)
-72
Докторант-задочен - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърна информатика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 74/16.09.2022 г.)
-72
Докторант-задочен - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Трудово право и обществено осигуряване
Катедра: Гражданскоправни науки
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 74/16.09.2022 г.)
-72
Докторант-редовен - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Науки за културата
Катедра: Етнология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 74/16.09.2022 г.)
-72
Докторант-редовен - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.3 Политически науки
Политически науки
Катедра: Политически науки и национална сигурност
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 74/16.09.2022 г.)
-72
Докторант-редовен - 2 бр.
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 74/16.09.2022 г.)
-72
Докторант-редовен - 2 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Българска литература
Катедра: Българска литература и теория на литературата
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 74/16.09.2022 г.)
-72
Докторант-редовен - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Теория и история на литературата
Катедра: История на литературата и сравнително литературозн.
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 74/16.09.2022 г.)
-72
Докторант-задочен - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по музика
Катедра: Музика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 74/16.09.2022 г.)
-72
Докторант-редовен - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Диференциални уравнения
Катедра: Компютърни технологии
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 74/16.09.2022 г.)
-72

Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16