Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 50 от 820 намерени!

Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Процедурa
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език
Катедра: Български език
Начална дата: 04.08.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 16.10.2020 г.
Крайна дата: 16.10.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Десислава Минчева Димитрова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Англоезична литература
Катедра: Английска филология
Начална дата: 29.07.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 16.09.2020 г.
Крайна дата: 16.09.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Божидара Николаева Бонева-Каменова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра: Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Начална дата: 22.07.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 05.10.2020 г.
Крайна дата: 05.10.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Ивелина Венкова Велчева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по изобразително изкуство
Катедра: Естетическо възпитание
Начална дата: 17.07.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 24.09.2020 г.
Крайна дата: 24.09.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Елица Николова Гигова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по изобразително изкуство
Катедра: Естетическо възпитание
Начална дата: 17.07.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 24.09.2020 г.
Крайна дата: 24.09.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Надежда Недялкова Ангелова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
История на педагогиката и българското образование
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 06.07.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 25.09.2020 г.
Крайна дата: 25.09.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Димка Димитрова Иванова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Специална педагогика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 06.07.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 25.09.2020 г.
Крайна дата: 25.09.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Мирко Александров Попов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Специална педагогика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 06.07.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 25.09.2020 г.
Крайна дата: 25.09.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Ирена Младенова Душкова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по музика
Катедра: Музика
Начална дата: 03.07.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 09.09.2020 г.
Крайна дата: 09.09.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Диана Георгиева Кацарова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по музика
Катедра: Музика
Начална дата: 03.07.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 09.09.2020 г.
Крайна дата: 09.09.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Светлина Веселинова Христова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърна информатика
Начална дата: 28.06.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 01.09.2020 г.
Крайна дата: 01.09.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Мария Руменова Гачкова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърна информатика
Начална дата: 28.06.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 01.09.2020 г.
Крайна дата: 01.09.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Мартин Викторов Такев.
Заемане на академична длъжност "професор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Специална педагогика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 10.11.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д.п.н. Жана Атанасова Янкова.
Публична академична лекция: 15.12.2020 г.
Заемане на академична длъжност "професор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по музика
Катедра: Музика
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.09.2020 г.
Крайна дата: 10.11.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д-р Таня Викторова Бурдева.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по английски език
Катедра: Образователни технологии
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 23.09.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Мариета Иванова Атанасова.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по литература
Катедра: Българска литература и теория на литературата
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 05.10.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Красимира Танева Танева.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен испански език
Катедра: Романистика и германистика
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 05.10.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Райна Василева Танчева.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.2 История и археология
Археология - Антична археология
Катедра: История и археология
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 05.10.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Надежда Стоянова Кирова-Йовчева.
Заемане на академична длъжност "професор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Финанси
Катедра: Финанси и счетоводство
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 30.11.2020 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д-р Станимир Иванов Кабаиванов.
Заемане на академична длъжност "доцент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Конституционно право
Катедра: Публичноправни науки
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 17.11.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Радослава Димитрова Янкулова.
Публична академична лекция: 10.12.2020 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Политическа икономия - Микроикономика и Пазар на труда
Катедра: Икономически науки
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 30.11.2020 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Стефан Атанасов Райчев.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология - Социология на всекидневието
Катедра: Социология и наука за човека
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 05.10.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Милена Георгиева Ташева.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.3 Политически науки
Комуникации в политиката и сигурността
Катедра: Политически науки и национална сигурност
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 28.09.2020 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Андрей Валентинов Велчев.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.7 Администрация и управление
Икономика и управление - Основи на управлението, Конкурентоспособност на бизнес организацията
Катедра: Управление и количествени методи в икономиката
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 28.09.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Гергана Димитрова Димитрова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Специална психология
Катедра: Психология
Начална дата: 26.06.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 06.10.2020 г.
Крайна дата: 06.10.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Диана Иванова Джамбова-Табана.
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Алгоритми и модели за анализ на данни
Катедра: Компютърни технологии
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 18.11.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент"- гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова.
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика - Софтуерни технологии
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 18.11.2020 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Емил Христов Дойчев.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Физикохимия
Катедра: Физикохимия
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 06.10.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Ванина Василева Колчева.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химия
Катедра: Органична химия
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 15.09.2020 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Йордан Иванов Стремски.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Математически анализ
Катедра: Математически анализ
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 23.09.2020 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Атанас Василев Илчев.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 23.09.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Венета Веселинова Табакова-Комсалова.
Заемане на академична длъжност "доцент"
9 Сигурност и отбрана
9.1 Национална сигурност
Миграция, граничен контрол и антитероризъм
Катедра: Политически науки и национална сигурност
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 11.11.2020 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "доцент" - д-р Иван Димитров Станчев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социална антропология
Катедра: Етнология
Начална дата: 23.06.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 02.10.2020 г.
Крайна дата: 02.10.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Петя Атанасова Петрова - Ангелова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Българска литература
Катедра: История на литературата и сравнително литературозн.
Начална дата: 17.06.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 01.10.2020 г.
Крайна дата: 01.10.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Дора Василева Маринова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Романски езици
Катедра: Романистика и германистика
Начална дата: 02.06.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 10.07.2020 г.
Крайна дата: 10.07.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Лидия Дочкова Шамова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Общо и сравнително езикознание
Катедра: Общо езикознание и история на българския език
Начална дата: 01.06.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 13.07.2020 г.
Крайна дата: 13.07.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Христина Танева Вихрогонова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология
Катедра: Приложна и институционална социология
Начална дата: 29.05.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 15.07.2020 г.
Крайна дата: 15.07.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Гавраил Василев Гавраилов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Химична кинетика и катализ
Катедра: Физикохимия
Начална дата: 16.03.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 06.07.2020 г.
Крайна дата: 06.07.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Ванина Василева Колчева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Биохимия
Катедра: Биохимия и микробиология
Начална дата: 09.03.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 18.06.2020 г.
Крайна дата: 18.06.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Александър Христов Александров.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Зоология
Катедра: Зоология
Начална дата: 02.03.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 26.06.2020 г.
Крайна дата: 26.06.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Анелия Славчева Павлова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 28.02.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 09.06.2020 г.
Крайна дата: 09.06.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Мартин Георгиев Василев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика)
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 14.02.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 27.03.2020 г.
Крайна дата: 26.06.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Мария Маркова Величкова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Специална педагогика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 10.02.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 27.03.2020 г.
Крайна дата: 26.06.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Ваня Цокова Минева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Специална педагогика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 10.02.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 27.03.2020 г.
Крайна дата: 26.06.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Гергана Димитрова Колчакова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.1 Теория и управление на образованието
Управление на образованието
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 14.01.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 28.02.2020 г.
Крайна дата: 28.02.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Офелия Иванова Кънева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономика и управление (индустрия)
Катедра: Управление и количествени методи в икономиката
Начална дата: 14.01.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 27.02.2020 г.
Крайна дата: 27.02.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Станислава Иванова Клисарова-Белчева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Микробиология
Катедра: Биохимия и микробиология
Начална дата: 18.12.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 25.02.2020 г.
Крайна дата: 25.02.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Йордан Методиев Стефанов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Микробиология
Катедра: Биохимия и микробиология
Начална дата: 17.12.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 25.02.2020 г.
Крайна дата: 25.02.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Маринела Красимирова Цанкова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Екология и опазване на екосистемите
Катедра: Екология и опазване на околната среда
Начална дата: 10.12.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 15.01.2020 г.
Крайна дата: 15.01.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Волен Станиславов Аркумарев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по бит и технологии
Катедра: Естетическо възпитание
Начална дата: 04.12.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 31.01.2020 г.
Крайна дата: 31.01.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Антония Веселинова Имандиева.

Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17