Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 50 от 862 намерени!

Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Процедурa
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
8 Изкуства
8.3 Музикално и танцово изкуство
Музикознание и музикално изкуство
Катедра: Музика
Начална дата: 02.04.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 04.06.2021 г.
Крайна дата: 04.06.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Владимир Симеонов Величков.
Придобиване на научна степен "доктор на науките"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химия
Катедра: Биохимия и микробиология
Начална дата: 19.03.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 11.05.2021 г.
Крайна дата: 11.05.2021 г.
Резултат: Присъдена НС "доктор на науките" на доц.д-р Петко Иванов Бозов
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология
Катедра: Социология и наука за човека
Начална дата: 18.03.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 12.05.2021 г.
Крайна дата: 12.05.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Женя Иванова Иванова на 12.05.2021 година
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Диференциални уравнения
Катедра: Компютърни технологии
Начална дата: 10.02.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 26.03.2021 г.
Крайна дата: 26.03.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Тодор Илиев Костадинов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 02.02.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 26.03.2021 г.
Крайна дата: 26.03.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Димитър Георгиев Христов
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 02.02.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 26.03.2021 г.
Крайна дата: 26.03.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Георги Василев Пенчев
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Административно право и административен процес
Катедра: Публичноправни науки
Начална дата: 19.01.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 01.03.2021 г.
Крайна дата: 01.03.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС"доктор" на Недялка Иванова Петрова
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език
Катедра: Български език
Начална дата: 05.01.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 05.04.2021 г.
Крайна дата: 05.04.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Детелина Георгиева Овчарова
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Международно право и международни отношения
Катедра: Публичноправни науки
Начална дата: 05.01.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 01.03.2021 г.
Крайна дата: 01.03.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Иван Иванов Бодлев
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Наказателно право
Катедра: Наказателноправни науки
Начална дата: 21.12.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 19.02.2021 г.
Крайна дата: 19.02.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Даниела Минкова Стоянова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език
Катедра: Български език
Начална дата: 14.12.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 01.03.2021 г.
Крайна дата: 01.03.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Христиана Николаева Кръстева
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка
Катедра: Теория и методика на физическото възпитание и спорт
Начална дата: 01.12.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 19.02.2021 г.
Крайна дата: 19.02.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Ралица Георгиева Кунчева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Административно право и административен процес
Катедра: Публичноправни науки
Начална дата: 01.12.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 01.03.2021 г.
Крайна дата: 01.03.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" Илияна Илиева Митева
Заемане на академична длъжност "професор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра: Софтуерни технологии
Начална дата: 20.11.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 20.02.2021 г.
Крайна дата: 21.04.2021 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева.
Заемане на академична длъжност "доцент"
2 Хуманитарни науки
2.4 Религия и теология
Християнско изкуство
Катедра: Теология
Начална дата: 20.11.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 20.02.2021 г.
Крайна дата: 17.05.2021 г.
Резултат: Избрана за заеманене на академичната длъжност "доцент" - гл.асистент д-р Адриана Христославова Любенова
Публична академична лекция: 19.10.2021 г.
Заемане на академична длъжност "професор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърна информатика
Начална дата: 20.11.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 20.01.2021 г.
Крайна дата: 21.04.2021 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжнсот "професор" - доц. д-р Елена Петрова Сомова.
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Молекулярна биология
Катедра: Физиология на растенията и молекулярна биология
Начална дата: 20.11.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 20.02.2021 г.
Крайна дата: 01.06.2021 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл.ас. д-р Елена Димитрова Апостолова-Кузова
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Теория на вероятностите и математическа статистика
Катедра: Математически анализ
Начална дата: 20.11.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 20.02.2021 г.
Крайна дата: 21.04.2021 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "доцент"- гл.ас. д-р Петър Иванов Копанов
Придобиване на научна степен "доктор на науките"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Молекулярна биология
Катедра: Физиология на растенията и молекулярна биология
Начална дата: 11.11.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 26.02.2021 г.
Крайна дата: 26.02.2021 г.
Резултат: Присъдена НС "доктор на науките" на гл. ас. д-р Тихомир Илиев Въчев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Гражданско и семейно право
Катедра: Гражданскоправни науки
Начална дата: 05.11.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 12.01.2021 г.
Крайна дата: 12.01.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Андреан Василев Пенчев
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Екология и опазване на екосистемите
Катедра: Екология и опазване на околната среда
Начална дата: 04.11.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 01.02.2021 г.
Крайна дата: 01.02.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Атанас Михайлов Миков на 01.02.2021 г.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 28.10.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 22.12.2020 г.
Крайна дата: 22.12.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Борислав Петров Тосков.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 28.10.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 22.12.2020 г.
Крайна дата: 22.12.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Йордан Георгиев Тодоров.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 28.10.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 22.12.2020 г.
Крайна дата: 22.12.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Александър Петров Петров.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 28.10.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 22.12.2020 г.
Крайна дата: 22.12.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Нина Станчева Станчева.
Придобиване на научна степен "доктор на науките"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен български език
Катедра: Български език
Начална дата: 16.10.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 18.12.2020 г.
Крайна дата: 18.12.2020 г.
Резултат: Присъдена НС "доктор на науките" на доц. д-р Петя Николова Бъркалова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Германски езици: английски език
Катедра: Английска филология
Начална дата: 14.10.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 04.12.2020 г.
Крайна дата: 04.12.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Бистра Димитрова Поповска
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Германски езици: английски език
Катедра: Английска филология
Начална дата: 09.10.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 30.10.2020 г.
Крайна дата: 30.10.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Корнелия Бориславова Чоролеева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език
Катедра: Български език
Начална дата: 04.08.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 16.10.2020 г.
Крайна дата: 16.10.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Десислава Минчева Димитрова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Англоезична литература
Катедра: Английска филология
Начална дата: 29.07.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 16.09.2020 г.
Крайна дата: 16.09.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Божидара Николаева Бонева-Каменова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра: Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Начална дата: 22.07.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 05.10.2020 г.
Крайна дата: 05.10.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Ивелина Венкова Велчева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по изобразително изкуство
Катедра: Естетическо възпитание
Начална дата: 17.07.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 24.09.2020 г.
Крайна дата: 24.09.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Елица Николова Гигова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по изобразително изкуство
Катедра: Естетическо възпитание
Начална дата: 17.07.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 24.09.2020 г.
Крайна дата: 24.09.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Надежда Недялкова Ангелова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
История на педагогиката и българското образование
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 06.07.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 25.09.2020 г.
Крайна дата: 25.09.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Димка Димитрова Иванова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Специална педагогика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 06.07.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 25.09.2020 г.
Крайна дата: 25.09.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Мирко Александров Попов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Специална педагогика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 06.07.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 25.09.2020 г.
Крайна дата: 25.09.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Ирена Младенова Душкова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по музика
Катедра: Музика
Начална дата: 03.07.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 09.09.2020 г.
Крайна дата: 09.09.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Диана Георгиева Кацарова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по музика
Катедра: Музика
Начална дата: 03.07.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 09.09.2020 г.
Крайна дата: 09.09.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Светлина Веселинова Христова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърна информатика
Начална дата: 28.06.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 01.09.2020 г.
Крайна дата: 01.09.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Мария Руменова Гачкова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърна информатика
Начална дата: 28.06.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 01.09.2020 г.
Крайна дата: 01.09.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Мартин Викторов Такев.
Заемане на академична длъжност "професор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Специална педагогика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 10.11.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д.п.н. Жана Атанасова Янкова.
Публична академична лекция: 15.12.2020 г.
Заемане на академична длъжност "професор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по музика
Катедра: Музика
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.09.2020 г.
Крайна дата: 10.11.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д-р Таня Викторова Бурдева.
Публична академична лекция: 20.01.2021 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на овладяване на български език в детската градина
Катедра: Предучилищна педагогика
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.09.2020 г.
Крайна дата: 07.12.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Екатерина Георгиева Чернева.
Публична академична лекция: 28.01.2021 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по английски език
Катедра: Образователни технологии
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 23.09.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Мариета Иванова Атанасова.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по литература
Катедра: Българска литература и теория на литературата
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 05.10.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Красимира Танева Танева.
Заемане на академична длъжност "професор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език - Съвременен български език, Лексикология
Катедра: Български език
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 14.12.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д.ф.н. Ваня Иванова Зидарова.
Публична академична лекция: 15.01.2021 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Антична и западноевропейска литература: сравнително литературознание
Катедра: История на литературата и сравнително литературозн.
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 14.12.2020 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Младен Цветанов Влашки.
Публична академична лекция: 12.01.2021 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици - съвременен чешки език
Катедра: Славистика
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 14.12.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Гинка Александрова Бакърджиева.
Публична академична лекция: 20.01.2021 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици - Историческа лингвистика
Катедра: Руска филология
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 14.12.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Атанаска Славчева Тошева.
Публична академична лекция: 14.01.2021 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен испански език
Катедра: Романистика и германистика
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 05.10.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Райна Василева Танчева.

Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18