Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 50 от 928 намерени!

Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Процедурa
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Геометрия и топология
Катедра: Алгебра и геометрия
Начална дата: 27.09.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 26.11.2021 г.
Крайна дата: 26.11.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Веселина Руменова Тавкова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
5 Технически науки
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Автоматизация на области от нематериалната сфера (медицина, просвета, наука, административна дейност и др.)
Катедра: Електроника, комуникации и информационни технологии
Начална дата: 27.07.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 24.09.2021 г.
Крайна дата: 24.09.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Станислав Митков Асенов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Гражданско и семейно право
Катедра: Гражданскоправни науки
Начална дата: 26.07.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 06.10.2021 г.
Крайна дата: 06.10.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Димо Петков Хаджиев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Биохимия
Катедра: Биохимия и микробиология
Начална дата: 23.07.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 15.10.2021 г.
Крайна дата: 15.10.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Ивица Димов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Зоология
Катедра: Зоология
Начална дата: 25.06.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 02.09.2021 г.
Крайна дата: 02.09.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Елиза Владимирова Котева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Морфология
Катедра: Биология на развитието
Начална дата: 15.06.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 24.09.2021 г.
Крайна дата: 24.09.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Радослава Стоянова Стоянова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Ботаника
Катедра: Ботаника и методика на обуч. по биология
Начална дата: 14.06.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 17.09.2021 г.
Крайна дата: 17.09.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Дияна Русева Башева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Клетъчна биология
Катедра: Биология на развитието
Начална дата: 12.06.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 22.07.2021 г.
Крайна дата: 22.07.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Десислава Иванова Колчакова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.1 Теория и управление на образованието
Управление на образованието
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 08.06.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 17.09.2021 г.
Крайна дата: 17.09.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Александър Антонов Ангелов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.1 Теория и управление на образованието
Управление на образованието
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 08.06.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 17.09.2021 г.
Крайна дата: 17.09.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Лъчезар Владимиров Африканов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Педагогическа и възрастова психология
Катедра: Психология
Начална дата: 04.06.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 28.09.2021 г.
Крайна дата: 28.09.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Кирил Найденов Кирилов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Англоезична литература
Катедра: Английска филология
Начална дата: 18.05.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 30.06.2021 г.
Крайна дата: 30.06.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Даниел Николаев Каменов.
Заемане на академична длъжност "доцент"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по химия - 2 места
Катедра: Обща и неорг. химия с мет. на обуч. по химия
Начална дата: 14.05.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 14.07.2021 г.
Крайна дата: 27.10.2021 г.
Резултат: Избрани за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Антоанета Анастасова Ангелачева и гл. ас. д-р Йорданка Петрова Стефанова.
Публична академична лекция: 15.12.2021 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по физика
Катедра: Образователни технологии
Начална дата: 14.05.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 14.07.2021 г.
Крайна дата: 19.10.2021 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Христина Георгиева Петрова.
Публична академична лекция: 01.12.2021 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 14.05.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 14.07.2021 г.
Крайна дата: 14.09.2021 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Христина Христова Григорова.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка - 2 места
Катедра: Теория и методика на физическото възпитание и спорт
Начална дата: 14.05.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 14.07.2021 г.
Крайна дата: 14.09.2021 г.
Резултат: Избрани за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Мая Спасова Соколова и д-р Стоян Николов Димитров.
Заемане на академична длъжност "професор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика - за нуждите на филиала в гр. Смолян
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 14.05.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 14.07.2021 г.
Крайна дата: 12.10.2021 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д.н. Нина Димитрова Герджикова за нуждите на филиала в гр. Смолян.
Публична академична лекция: 17.12.2021 г.
Заемане на академична длъжност "професор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Българска литература – Българска литература след Първата световна война
Катедра: История на литературата и сравнително литературозн.
Начална дата: 14.05.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 14.07.2021 г.
Крайна дата: 08.11.2021 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д.ф.н. Татяна Иванова Ичевска.
Публична академична лекция: 13.12.2021 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Германски езици: английски език – Фонетика на английския език
Катедра: Английска филология
Начална дата: 14.05.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 14.07.2021 г.
Крайна дата: 04.10.2021 г.
Резултат: Избрана за заемане на академична длъжност "главен асистент" - д-р Бистра Димитрова Поповска.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен италиански език - лингвокултурология
Катедра: Романистика и германистика
Начална дата: 14.05.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 14.07.2021 г.
Крайна дата: 04.10.2021 г.
Резултат: Избран за заемане на академична длъжност "главен асистент" - д-р Роберто Адинолфи.
Заемане на академична длъжност "професор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономика и управление – информационни системи и технологии
Катедра: Управление и количествени методи в икономиката
Начална дата: 14.05.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 14.07.2021 г.
Крайна дата: 11.10.2021 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д-р Галина Мирчева Илиева.
Публична академична лекция: 23.12.2021 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Културна антропология – Нематериално културно наследство и културни политики
Катедра: Етнология
Начална дата: 14.05.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 14.08.2021 г.
Крайна дата: 15.11.2021 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Елица Руменова Стоилова.
Публична академична лекция: 02.02.2022 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Специална психология
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 14.05.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 14.07.2021 г.
Крайна дата: 12.10.2021 г.
Резултат: Избран за заеманe на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Иван Василев Тричков.
Публична академична лекция: 16.11.2021 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.3 Политически науки
Избори и избирателни системи
Катедра: Политически науки и национална сигурност
Начална дата: 14.05.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 14.07.2021 г.
Крайна дата: 11.10.2021 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Даниела Добрева Пастармаджиева.
Публична академична лекция: 09.11.2021 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Политическа икономия – Макроикономика, макроикономически анализ и политики
Катедра: Икономически науки
Начална дата: 14.05.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 14.07.2021 г.
Крайна дата: 11.10.2021 г.
Резултат: Избрана за заеманене на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Добринка Иванова Стоянова.
Публична академична лекция: 08.11.2021 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Световно стопанство и международни икономически отношения – международни финанси
Катедра: Маркетинг и международни икономически отношения
Начална дата: 14.05.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 14.07.2021 г.
Крайна дата: 11.10.2021 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Траян Павлов Йосифов.
Публична академична лекция: 29.11.2021 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Педагогическа и възрастова психология
Катедра: Психология
Начална дата: 14.05.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 14.07.2021 г.
Крайна дата: 14.09.2021 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Венелина Стоева Стоева.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Гражданско и семейно право
Катедра: Гражданскоправни науки
Начална дата: 14.05.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 14.07.2021 г.
Крайна дата: 08.09.2021 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главн асистент" - д-р Андреан Василев Славчев.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономика и управление –Бизнес информатика и икономическо моделиране
Катедра: Управление и количествени методи в икономиката
Начална дата: 14.05.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 14.07.2021 г.
Крайна дата: 16.09.2021 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Станислава Иванова Клисарова-Белчева.
Заемане на академична длъжност "професор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Микробиология
Катедра: Биохимия и микробиология
Начална дата: 14.05.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 14.08.2021 г.
Крайна дата: 19.11.2021 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д-р Соня Костадинова Трифонова.
Публична академична лекция: 17.12.2021 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Математически анализ
Катедра: Образователни технологии
Начална дата: 14.05.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 14.07.2021 г.
Крайна дата: 20.10.2021 г.
Забележка: За нуждите на Физико-технологичния факултет.
Резултат: Избран за заеманe на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Стоил Иванов Иванов.
Публична академична лекция: 27.05.2022 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химия
Катедра: Органична химия
Начална дата: 14.05.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 14.07.2021 г.
Крайна дата: 14.09.2021 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "гл. асистент" - д-р Мина Михайлова Тодорова.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Анатомия на човека
Катедра: Анатомия и физиология на човека
Начална дата: 14.05.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 14.07.2021 г.
Крайна дата: 16.09.2021 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Живко Маринов Желев.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Ботаника
Катедра: Ботаника и методика на обуч. по биология
Начална дата: 14.05.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 14.08.2021 г.
Крайна дата: 24.09.2021 г.
Резултат: Избрана за заемане на академична длъжност "главен асистент" - д-р Цветелина Руменова Младенова.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Клетъчна биология
Катедра: Биология на развитието
Начална дата: 14.05.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 14.08.2021 г.
Крайна дата: 24.09.2021 г.
Резултат: Избрана за заемане на академична длъжност "главен асистент" - д-р Десислава Иванова Колчакова.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика - 3 места
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 14.05.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 14.07.2021 г.
Крайна дата: 20.09.2021 г.
Резултат: Избрани за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Александър Петров Петров, д-р Борислав Петров Тосков и д-р Йордан Георгиев Тодоров.
Заемане на академична длъжност "професор"
5 Технически науки
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
Катедра: Електроника, комуникации и информационни технологии
Начална дата: 14.05.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 14.08.2021 г.
Крайна дата: 12.11.2021 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д-р Румен Костадинов Попов.
Публична академична лекция: 10.01.2022 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
5 Технически науки
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Теория на електронните вериги и електронна схемотехника
Катедра: Електроенергетика и комуникации
Начална дата: 14.05.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 14.07.2021 г.
Крайна дата: 19.10.2021 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Даниела Антонова Шехова.
Публична академична лекция: 15.11.2021 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
5 Технически науки
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Теоретична електротехника
Катедра: ЕКИТ
Начална дата: 14.05.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 14.08.2021 г.
Крайна дата: 19.10.2021 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Делко Атанасов Златански.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
5 Технически науки
5.11 Биотехнологии
Микробни биотехнологии
Катедра: Биохимия и микробиология
Начална дата: 14.05.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 14.07.2021 г.
Крайна дата: 16.09.2021 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Яна Михайлова Христова-Иванова.
Заемане на академична длъжност "професор"
8 Изкуства
8.3 Музикално и танцово изкуство
Музикознание и музикално изкуство –Джаз хармония
Катедра: Музика
Начална дата: 14.05.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 14.08.2021 г.
Крайна дата: 23.11.2021 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д-р Веселин Иванов Койчев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра: Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Начална дата: 05.05.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 22.06.2021 г.
Крайна дата: 22.06.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Любка Стоянова Славова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Финанси и счетоводство
Катедра: Финанси и счетоводство
Начална дата: 05.05.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 07.07.2021 г.
Крайна дата: 07.07.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Диян Великов Великов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Диференциални уравнения
Катедра: Математически анализ
Начална дата: 05.05.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 22.06.2021 г.
Крайна дата: 22.06.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Екатерина Борисова Лазарова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Математическо моделиране и приложение на математиката
Катедра: Математически анализ
Начална дата: 05.05.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 22.06.2021 г.
Крайна дата: 22.06.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Антоанета Петрова Йорданова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Математическо моделиране и приложение на математиката
Катедра: Математически анализ
Начална дата: 05.05.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 22.06.2021 г.
Крайна дата: 22.06.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Димитър Васков Фиданов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Ботаника
Катедра: Ботаника и методика на обуч. по биология
Начална дата: 05.05.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 02.07.2021 г.
Крайна дата: 02.07.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Венелин Христов Петков.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Ботаника
Катедра: Ботаника и методика на обуч. по биология
Начална дата: 05.05.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 02.07.2021 г.
Крайна дата: 02.07.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Цветелина Руменова Младенова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по биология
Катедра: Ботаника и методика на обуч. по биология
Начална дата: 29.04.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 17.06.2021 г.
Крайна дата: 17.06.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Татяна Кирилова Цанкова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.1 Физически науки
Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя
Катедра: Физика
Начална дата: 29.04.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 05.07.2021 г.
Крайна дата: 05.07.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Делко Атанасов Златански.

Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19