Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 50 от 461 намерени!
За последните 5 години.


Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Процедурa
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Екология и опазване на екосистемите
Катедра: Екология и опазване на околната среда
Начална дата: 01.03.2024 г.
Дата на заключителното заседание: 16.04.2024 г.
Крайна дата: 16.04.2024 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Емил Сашев Йорданов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Математическо моделиране и приложение на математиката
Катедра: Математически анализ
Начална дата: 01.02.2024 г.
Дата на заключителното заседание: 12.04.2024 г.
Крайна дата: 12.04.2024 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Ивайло Владимиров Боюклиев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърна информатика
Начална дата: 31.01.2024 г.
Дата на заключителното заседание: 11.03.2024 г.
Крайна дата: 11.03.2024 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Желязко Петров Терзийски.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 30.01.2024 г.
Дата на заключителното заседание: 15.03.2024 г.
Крайна дата: 15.03.2024 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Ирина Красимирова Кръстева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
5 Технически науки
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Автоматизация на области от нематериалната сфера (медицина, просвета, наука, административна дейност и др.)
Катедра: ЕКИТ
Начална дата: 26.01.2024 г.
Дата на заключителното заседание: 06.03.2024 г.
Крайна дата: 06.03.2024 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Светослав Генчев Хаджигенчев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 23.01.2024 г.
Дата на заключителното заседание: 15.03.2024 г.
Крайна дата: 15.03.2024 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Николина Георгиева Търева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Биохимия
Катедра: Биохимия и микробиология
Начална дата: 21.12.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 07.03.2024 г.
Крайна дата: 07.03.2024 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Станимира Ангелова Ангелова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информационни технологии
Катедра: Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Начална дата: 19.12.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 14.02.2024 г.
Крайна дата: 14.02.2024 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Вера Петкова Шопова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Романски езици
Катедра: Романистика и германистика
Начална дата: 18.12.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 22.02.2024 г.
Крайна дата: 22.02.2024 г.
Резултат: Не е присъдена ОНС "доктор" на Росина Алексиева Какова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Социална психология
Катедра: Психология
Начална дата: 05.12.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 06.02.2024 г.
Крайна дата: 06.02.2024 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Теодора Силвестрова Меднева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Етнология
Катедра: Етнология
Начална дата: 04.12.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 16.02.2024 г.
Крайна дата: 16.02.2024 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Васил Николов Караджов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
5 Технически науки
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Автоматизация на области от нематериалната сфера (медицина, просвета, наука, административна дейност и др.)
Катедра: ЕКИТ
Начална дата: 04.12.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 20.02.2024 г.
Крайна дата: 20.02.2024 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Веселин Здравков Менгов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 29.11.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 09.02.2024 г.
Крайна дата: 09.02.2024 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Мария Тодорова Грънчарова-Христова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Софтуерни технологии
Начална дата: 28.11.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 22.01.2024 г.
Крайна дата: 22.01.2024 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Веселина Руменова Нанева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни технологии
Начална дата: 28.11.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 22.01.2024 г.
Крайна дата: 22.01.2024 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Росен Петров Христев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Наказателен процес
Катедра: Наказателноправни науки
Начална дата: 17.11.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 16.02.2024 г.
Крайна дата: 16.02.2024 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Веселина Йорданова Ставрева.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
9 Сигурност и отбрана
9.1 Национална сигурност
Превенция на тероризма, социологически аспекти на радикализацията и тероризма
Катедра: Политически науки и национална сигурност
Начална дата: 17.11.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.01.2024 г.
Крайна дата: 26.02.2024 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Димитър Ангелов Панчев.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Биофизика
Катедра: Анатомия и физиология на човека
Начална дата: 17.11.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.01.2024 г.
Крайна дата: 20.02.2024 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Данаил Савов Минчев.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.3 Философия
Онтология на практическите светове
Катедра: Философия
Начална дата: 17.11.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.01.2024 г.
Крайна дата: 19.02.2024 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Тодор Цветков Петков.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Културна и социална антропология
Катедра: Етнология
Начална дата: 17.11.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.01.2024 г.
Крайна дата: 19.02.2024 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Светослава Валентинова Манчева.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология на културата и феноменологическа антропология
Катедра: Социология и наука за човека
Начална дата: 17.11.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.01.2024 г.
Крайна дата: 18.03.2024 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Паула Ангелова Ангелова.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Експериментална психология
Катедра: Психология
Начална дата: 17.11.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.01.2024 г.
Крайна дата: 20.02.2024 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Биляна Валериева Гинина.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.4 Социални дейности
Социално-педагогическо консултиране на деца и подрастващи
Катедра: Социални дейности
Начална дата: 17.11.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.01.2024 г.
Крайна дата: 20.02.2024 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Гергана Манчева Манева.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Международно частно право
Катедра: Гражданскоправни науки
Начална дата: 17.11.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.01.2024 г.
Крайна дата: 05.03.2024 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Кристиан Пламенов Райчев.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Криминалистика
Катедра: Наказателноправни науки
Начална дата: 17.11.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.01.2024 г.
Крайна дата: 05.03.2024 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Чавдар Петров Грошев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Наказателно право
Катедра: Наказателноправни науки
Начална дата: 16.11.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 16.02.2024 г.
Крайна дата: 16.02.2024 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Красимира Ипократова Ипократова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Гражданско и семейно право
Катедра: Гражданскоправни науки
Начална дата: 08.11.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 25.01.2024 г.
Крайна дата: 25.01.2024 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Николай Йорданов Павлевчев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Диференциални уравнения
Катедра: Компютърни технологии
Начална дата: 03.11.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 04.12.2023 г.
Крайна дата: 04.12.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Радослава Сашкова Терзиева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Административно право и административен процес
Катедра: Публичноправни науки
Начална дата: 05.10.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 19.01.2024 г.
Крайна дата: 19.01.2024 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Васил Младенов Петров.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Теория на държавата и правото
Катедра: Теория и история на правото
Начална дата: 27.07.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 24.10.2023 г.
Крайна дата: 24.10.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Вероника Самуилова Дойчинова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Зоология
Катедра: Зоология
Начална дата: 17.07.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 03.10.2023 г.
Крайна дата: 03.10.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Димитър Василев Попов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език
Катедра: Български език
Начална дата: 17.07.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 16.10.2023 г.
Крайна дата: 16.10.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Олга Васкова Моллова Чапърова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Политическа икономия
Катедра: Икономически науки
Начална дата: 05.07.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 29.09.2023 г.
Крайна дата: 29.09.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Юлиян Елинов Моллов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Етнология
Катедра: Етнология
Начална дата: 30.06.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 18.09.2023 г.
Крайна дата: 18.09.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Найден Николаев Йотов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономика и управление (индустрия)
Катедра: Управление и количествени методи в икономиката
Начална дата: 29.05.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 07.07.2023 г.
Крайна дата: 07.07.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Стефан Деянов Георгиев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология
Катедра: Социология и наука за човека
Начална дата: 22.05.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 07.07.2023 г.
Крайна дата: 07.07.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Деница Тодорова Шишкова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 21.05.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 28.06.2023 г.
Крайна дата: 28.06.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Иван Станимиров Стоянов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Международно частно право
Катедра: Гражданскоправни науки
Начална дата: 15.05.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 29.06.2023 г.
Крайна дата: 29.06.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Кристиан Пламенов Райчев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърна информатика
Начална дата: 10.05.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 19.06.2023 г.
Крайна дата: 19.06.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Мария Тодорова Христозова-Дочева.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.2 История и археология
Нова и най-нова обща история
Катедра: История и археология
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Крайна дата: 21.07.2023 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Самуил Стойков Шивачев.
Заемане на академична длъжност "професор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по руски език
Катедра: Руска филология
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.08.2023 г.
Крайна дата: 16.10.2023 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д-р Надя Петрова Чернева.
Публична академична лекция: 27.11.2023 г.
Заемане на академична длъжност "професор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Науки за културата – Историческа антропология на политическата култура
Катедра: Етнология
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.08.2023 г.
Крайна дата: 13.11.2023 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д-р Добринка Драгиева Парушева.
Публична академична лекция: 07.12.2023 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информационни технологии и работа в дигитална среда
Катедра: Начална училищна педагогика
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Крайна дата: 06.10.2023 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Вилислав Иванов Радев.
Публична академична лекция: 24.11.2023 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
2 Хуманитарни науки
2.4 Религия и теология
Нравствено богословие – религия и нравствено възпитание
Катедра: Теология
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Крайна дата: 16.10.2023 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Ивелина Николова Николова.
Публична академична лекция: 21.02.2024 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Геоикономика и Регионална икономика
Катедра: Икономически науки
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Крайна дата: 17.10.2023 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Делян Иванов Ангелов.
Публична академична лекция: 08.11.2023 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химия, Хроматографски анализ
Катедра: Органична химия
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Крайна дата: 27.09.2023 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Димитър Георгиев Божилов.
Публична академична лекция: 29.11.2023 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химична технология, Хранителна химия
Катедра: Химична технология
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Крайна дата: 27.09.2023 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Жана Юлиянова Петкова.
Публична академична лекция: 03.11.2023 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информационни технологии в Интернет
Катедра: Софтуерни технологии
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.08.2023 г.
Крайна дата: 25.10.2023 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Христо Тошков Христов.
Публична академична лекция: 20.02.2024 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
8 Изкуства
8.4 Театрално и филмово изкуство
Актьорство за драматичен театър
Катедра: Естетическо възпитание
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Крайна дата: 06.10.2023 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Петър Запрянов Одажиев.
Публична академична лекция: 28.11.2023 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по чужд език – английски език
Катедра: Предучилищна педагогика
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Крайна дата: 20.07.2023 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Бистра Петрова Пощова-Николаева.

Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10