Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 50 от 452 намерени!
За последните 5 години.


Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Процедурa
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Теория на държавата и правото
Катедра: Теория и история на правото
Начална дата: 27.07.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 24.10.2023 г.
Крайна дата: 24.10.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Вероника Самуилова Дойчинова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език
Катедра: Български език
Начална дата: 17.07.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 16.10.2023 г.
Крайна дата: 16.10.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Олга Васкова Моллова Чапърова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Зоология
Катедра: Зоология
Начална дата: 17.07.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 03.10.2023 г.
Крайна дата: 03.10.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Димитър Василев Попов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Политическа икономия
Катедра: Икономически науки
Начална дата: 05.07.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 29.09.2023 г.
Крайна дата: 29.09.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Юлиян Елинов Моллов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Етнология
Катедра: Етнология
Начална дата: 30.06.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 18.09.2023 г.
Крайна дата: 18.09.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Найден Николаев Йотов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономика и управление (индустрия)
Катедра: Управление и количествени методи в икономиката
Начална дата: 29.05.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 07.07.2023 г.
Крайна дата: 07.07.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Стефан Деянов Георгиев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология
Катедра: Социология и наука за човека
Начална дата: 22.05.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 07.07.2023 г.
Крайна дата: 07.07.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Деница Тодорова Шишкова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 21.05.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 28.06.2023 г.
Крайна дата: 28.06.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Иван Станимиров Стоянов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Международно частно право
Катедра: Гражданскоправни науки
Начална дата: 15.05.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 29.06.2023 г.
Крайна дата: 29.06.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Кристиан Пламенов Райчев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърна информатика
Начална дата: 10.05.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 19.06.2023 г.
Крайна дата: 19.06.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Мария Тодорова Христозова-Дочева.
Заемане на академична длъжност "професор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по руски език
Катедра: Руска филология
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.08.2023 г.
Крайна дата: 16.10.2023 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д-р Надя Петрова Чернева.
Публична академична лекция: 27.11.2023 г.
Заемане на академична длъжност "професор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Науки за културата – Историческа антропология на политическата култура
Катедра: Етнология
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.08.2023 г.
Крайна дата: 13.11.2023 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д-р Добринка Драгиева Парушева.
Публична академична лекция: 07.12.2023 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информационни технологии и работа в дигитална среда
Катедра: Начална училищна педагогика
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Крайна дата: 06.10.2023 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Вилислав Иванов Радев.
Публична академична лекция: 24.11.2023 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
2 Хуманитарни науки
2.4 Религия и теология
Нравствено богословие – религия и нравствено възпитание
Катедра: Теология
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Крайна дата: 16.10.2023 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Ивелина Николова Николова.
Публична академична лекция: 21.02.2024 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Геоикономика и Регионална икономика
Катедра: Икономически науки
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Крайна дата: 17.10.2023 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Делян Иванов Ангелов.
Публична академична лекция: 08.11.2023 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химия, Хроматографски анализ
Катедра: Органична химия
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Крайна дата: 27.09.2023 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Димитър Георгиев Божилов.
Публична академична лекция: 29.11.2023 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химична технология, Хранителна химия
Катедра: Химична технология
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Крайна дата: 27.09.2023 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Жана Юлиянова Петкова.
Публична академична лекция: 03.11.2023 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информационни технологии в Интернет
Катедра: Софтуерни технологии
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.08.2023 г.
Крайна дата: 25.10.2023 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Христо Тошков Христов.
Публична академична лекция: 13.12.2023 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
8 Изкуства
8.4 Театрално и филмово изкуство
Актьорство за драматичен театър
Катедра: Естетическо възпитание
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Крайна дата: 06.10.2023 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Петър Запрянов Одажиев.
Публична академична лекция: 28.11.2023 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по чужд език – английски език
Катедра: Предучилищна педагогика
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Крайна дата: 20.07.2023 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Бистра Петрова Пощова-Николаева.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен испански език
Катедра: Романистика и германистика
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Крайна дата: 14.09.2023 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Таня Станиславова Найденова-Чорбадийска.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Англоезична литература и култура – Американска литература и британско странознание
Катедра: Английска филология
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Крайна дата: 14.09.2023 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Божидара Николаева Бонева-Каменова.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Английски език – социолингвистика и теория на превода
Катедра: Английска филология
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Крайна дата: 14.09.2023 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Полина Николаева Петкова.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен китайски език – Лингвокултурология
Катедра: Руска филология
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Крайна дата: 14.09.2023 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Елица Димитрова Миланова.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Българска литература (Старобългарска литература)
Катедра: Българска литература и теория на литературата
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Крайна дата: 14.09.2023 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Станка Иванова Петрова-Христова.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.2 История и археология
Нова и най-нова обща история
Катедра: История и археология
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Крайна дата: 21.07.2023 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Самуил Стойков Шивачев.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.2 История и археология
История на България XV – XIX век
Катедра: История и археология
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Крайна дата: 21.07.2023 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Христо Димитров Христозов за нуждите на Филиал "Любен Каравелов", гр. Кърджали.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология
Катедра: Социология и наука за човека
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Крайна дата: 21.07.2023 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Десислав Пламенов Георгиев за нуждите на Филиал "Любен Каравелов", гр. Кърджали.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Геометрия и топология
Катедра: Алгебра и геометрия
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Крайна дата: 19.07.2023 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Веселина Руменова Тавкова.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Крайна дата: 19.07.2023 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Пенчо Йорданов Малинов.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърна информатика
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Крайна дата: 19.07.2023 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Маргарита Василева Гочева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Специална педагогика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 24.04.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 15.06.2023 г.
Крайна дата: 15.06.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Маргарита Андонова Енчева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Международно право и международни отношения
Катедра: Публичноправни науки
Начална дата: 06.04.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 02.06.2023 г.
Крайна дата: 02.06.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Десислава Николаева Дукова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
5 Технически науки
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Автоматизация на области от нематериалната сфера (медицина, просвета, наука, административна дейност и др.)
Катедра: ЕКИТ
Начална дата: 05.04.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 19.06.2023 г.
Крайна дата: 19.06.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Сезгин Фахри Исмаил.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Финанси и счетоводство
Катедра: Финанси и счетоводство
Начална дата: 05.04.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 02.06.2023 г.
Крайна дата: 02.06.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Георги Петров Калоферов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Зоология
Катедра: Зоология
Начална дата: 03.04.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 25.05.2023 г.
Крайна дата: 25.05.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Светлозара Боянова Казанджиева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология
Катедра: Приложна и институционална социология
Начална дата: 31.03.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 31.05.2023 г.
Крайна дата: 31.05.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Дарена Димитрова Христозова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по музика
Катедра: Музика
Начална дата: 30.03.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 07.07.2023 г.
Крайна дата: 07.07.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Борислав Иванов Борисов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по български език и литература
Катедра: Начална училищна педагогика
Начална дата: 22.03.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 14.06.2023 г.
Крайна дата: 14.06.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Светла Тодорова Терзиева-Сариева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по български език и литература
Катедра: Българска литература и теория на литературата
Начална дата: 22.03.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 21.06.2023 г.
Крайна дата: 21.06.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Наталия Иванова Мацева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Българска литература (Българска литература след Първата световна война)
Катедра: Българска литература и теория на литературата
Начална дата: 21.03.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 27.04.2023 г.
Крайна дата: 27.04.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Мария Димитрова Панова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Педагогическа и възрастова психология
Катедра: Психология
Начална дата: 21.03.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 29.05.2023 г.
Крайна дата: 29.05.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Лазар Стефанов Атмаджов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици (Историческа лингвистика – Руски език)
Катедра: Руска филология
Начална дата: 20.03.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 28.04.2023 г.
Крайна дата: 28.04.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Таня Стоянова Нейчева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Педагогическа и възрастова психология
Катедра: Психология
Начална дата: 18.03.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 29.05.2023 г.
Крайна дата: 29.05.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Вера Илиева Тодорова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език (Морфология)
Катедра: Български език
Начална дата: 17.03.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 27.04.2023 г.
Крайна дата: 27.04.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Радостина Колева Колева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Административно право и административен процес
Катедра: Публичноправни науки
Начална дата: 09.03.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 01.06.2023 г.
Крайна дата: 01.06.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Радослав Йорданов Митев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
История на икономическите учения
Катедра: Икономически науки
Начална дата: 09.03.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 29.05.2023 г.
Крайна дата: 29.05.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Айгюн Наджи Ертюрк-Минчева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Молекулярна биология
Катедра: Физиология на растенията и молекулярна биология
Начална дата: 08.03.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 12.05.2023 г.
Крайна дата: 12.05.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Никол Славева Хаджиева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Генетика
Катедра: Биология на развитието
Начална дата: 06.03.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 27.04.2023 г.
Крайна дата: 27.04.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Сибел Джевдет Азиз.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Математически анализ
Катедра: Математически анализ
Начална дата: 02.03.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 31.03.2023 г.
Крайна дата: 31.03.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Пламена Иванова Марчева.

Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10