Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 50 от 790 намерени!

Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Процедурa
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по музика
Катедра: Музика
Начална дата: 03.07.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 09.09.2020 г.
Крайна дата: 09.09.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Диана Георгиева Кацарова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по музика
Катедра: Музика
Начална дата: 03.07.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 09.09.2020 г.
Крайна дата: 09.09.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Светлина Веселинова Христова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърна информатика
Начална дата: 28.06.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 01.09.2020 г.
Крайна дата: 01.09.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Мария Руменова Гачкова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърна информатика
Начална дата: 28.06.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 01.09.2020 г.
Крайна дата: 01.09.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Мартин Викторов Такев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Романски езици
Катедра: Романистика и германистика
Начална дата: 02.06.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 10.07.2020 г.
Крайна дата: 10.07.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Лидия Дочкова Шамова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Общо и сравнително езикознание
Катедра: Общо езикознание и история на българския език
Начална дата: 01.06.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 13.07.2020 г.
Крайна дата: 13.07.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Христина Танева Вихрогонова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология
Катедра: Приложна и институционална социология
Начална дата: 29.05.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 15.07.2020 г.
Крайна дата: 15.07.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Гавраил Василев Гавраилов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Химична кинетика и катализ
Катедра: Физикохимия
Начална дата: 16.03.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 06.07.2020 г.
Крайна дата: 06.07.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Ванина Василева Колчева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Биохимия
Катедра: Биохимия и микробиология
Начална дата: 09.03.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 18.06.2020 г.
Крайна дата: 18.06.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Александър Христов Александров.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Зоология
Катедра: Зоология
Начална дата: 02.03.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 26.06.2020 г.
Крайна дата: 26.06.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Анелия Славчева Павлова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 28.02.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 09.06.2020 г.
Крайна дата: 09.06.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Мартин Георгиев Василев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика)
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 14.02.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 27.03.2020 г.
Крайна дата: 26.06.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Мария Маркова Величкова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Специална педагогика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 10.02.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 27.03.2020 г.
Крайна дата: 26.06.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Ваня Цокова Минева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Специална педагогика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 10.02.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 27.03.2020 г.
Крайна дата: 26.06.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Гергана Димитрова Колчакова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.1 Теория и управление на образованието
Управление на образованието
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 14.01.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 28.02.2020 г.
Крайна дата: 28.02.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Офелия Иванова Кънева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономика и управление (индустрия)
Катедра: Управление и количествени методи в икономиката
Начална дата: 14.01.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 27.02.2020 г.
Крайна дата: 27.02.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Станислава Иванова Клисарова-Белчева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Микробиология
Катедра: Биохимия и микробиология
Начална дата: 18.12.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 25.02.2020 г.
Крайна дата: 25.02.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Йордан Методиев Стефанов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Микробиология
Катедра: Биохимия и микробиология
Начална дата: 17.12.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 25.02.2020 г.
Крайна дата: 25.02.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Маринела Красимирова Цанкова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Екология и опазване на екосистемите
Катедра: Екология и опазване на околната среда
Начална дата: 10.12.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 15.01.2020 г.
Крайна дата: 15.01.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Волен Станиславов Аркумарев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по бит и технологии
Катедра: Естетическо възпитание
Начална дата: 04.12.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 31.01.2020 г.
Крайна дата: 31.01.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Антония Веселинова Имандиева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Етнология
Катедра: Етнология
Начална дата: 15.11.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 06.02.2020 г.
Крайна дата: 06.02.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Стефана Пламенова Йорова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Етнология
Катедра: Етнология
Начална дата: 15.11.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 07.02.2020 г.
Крайна дата: 07.02.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Анелия Иванова Манова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социална антропология
Катедра: Етнология
Начална дата: 15.11.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 14.02.2020 г.
Крайна дата: 14.02.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Мария Радославова Славчева.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Американска литература и култура
Катедра: Английска филология
Начална дата: 08.11.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 08.01.2020 г.
Крайна дата: 25.02.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Милена Ангелова Кацарска.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Общо и сравнително езикознание
Катедра: Общо езикознание и история на българския език
Начална дата: 08.11.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 08.01.2020 г.
Крайна дата: 27.01.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Марияна Асенова Карталова.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Руски език
Катедра: Руска филология
Начална дата: 08.11.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 08.01.2020 г.
Крайна дата: 25.02.2020 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Енчо Тилев Тилев.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.4 Религия и теология
Библейско богословие – Нов завет
Катедра: Теология
Начална дата: 08.11.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 08.01.2020 г.
Крайна дата: 17.02.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Ева Кръстева Ковачева.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
История на българската държава и право
Катедра: Теория и история на правото
Начална дата: 08.11.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 08.01.2020 г.
Крайна дата: 21.02.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Десислава Василева Стоянкова.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Международно частно право
Катедра: Гражданскоправни науки
Начална дата: 08.11.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 08.01.2020 г.
Крайна дата: 11.02.2020 г.
Резултат: Неуспешен конкурс.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Политическа икономия – Геоикономика
Катедра: Икономически науки
Начална дата: 08.11.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 08.01.2020 г.
Крайна дата: 17.02.2020 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Делян Иванов Ангелов.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Обща и неорганична химия
Катедра: Обща и неорг. химия с мет. на обуч. по химия
Начална дата: 08.11.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 08.01.2020 г.
Крайна дата: 18.02.2020 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Павел Руменов Янев.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Зоология – Зоология на безгръбначните
Катедра: Зоология
Начална дата: 08.11.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 08.01.2020 г.
Крайна дата: 28.01.2020 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Мирослав Иванов Антов.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни технологии
Начална дата: 08.11.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 08.01.2020 г.
Крайна дата: 12.02.2020 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Веселин Николаев Кюркчиев.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 08.11.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 08.01.2020 г.
Крайна дата: 12.02.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Ася Тодорова Тоскова.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
5 Технически науки
5.1 Машинно инженерство
Металорежещи машини и системи
Катедра: Машиностроене и транспорт
Начална дата: 08.11.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 08.01.2020 г.
Крайна дата: 20.02.2020 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Мирослав Станиславов Алексиев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни технологии
Начална дата: 07.10.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 09.12.2019 г.
Крайна дата: 09.12.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Веселин Николаев Кюркчиев.
Придобиване на научна степен "доктор на науките"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен български език
Катедра: Български език
Начална дата: 31.07.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 12.11.2019 г.
Крайна дата: 12.11.2019 г.
Резултат: Присъдена НС "доктор на науките" на доц. д-р Константин Иванов Куцаров.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Молекулярна биология
Катедра: Физиология на растенията и молекулярна биология
Начална дата: 25.07.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 01.10.2019 г.
Крайна дата: 01.10.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Ина Димитрова Кирилова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Екология и опазване на екосистемите
Катедра: Екология и опазване на околната среда
Начална дата: 25.07.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 09.10.2019 г.
Крайна дата: 09.10.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Мария Лъчезарова Янкова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Биохимия
Катедра: Биохимия и микробиология
Начална дата: 25.07.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 15.10.2019 г.
Крайна дата: 15.10.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Даниела Георгиева Моллова-Дошкова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Административно право и административен процес
Катедра: Публичноправни науки
Начална дата: 22.07.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 05.11.2019 г.
Крайна дата: 05.11.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Недялко Георгиев Петров.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка
Катедра: Теория и методика на физическото възпитание и спорт
Начална дата: 12.07.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 18.09.2019 г.
Крайна дата: 18.09.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Стоян Николов Димитров.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка
Катедра: Теория и методика на физическото възпитание и спорт
Начална дата: 12.07.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 18.09.2019 г.
Крайна дата: 18.09.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Мая Спасова Соколова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Катедра: Предучилищна педагогика
Начална дата: 11.07.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 30.09.2019 г.
Крайна дата: 30.09.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Елена Ангелова Каменова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Общо и сравнително езикознание
Катедра: Общо езикознание и история на българския език
Начална дата: 17.06.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 16.09.2019 г.
Крайна дата: 16.09.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Ирина Георгиева Митърчева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Англоезична литература
Катедра: Английска филология
Начална дата: 12.06.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 08.07.2019 г.
Крайна дата: 08.07.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Милена Ангелова Кацарска.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по физика
Катедра: Образователни технологии
Начална дата: 11.06.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 09.07.2019 г.
Крайна дата: 09.07.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Костадина Георгиева Кацарова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по физика
Катедра: Образователни технологии
Начална дата: 11.06.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 09.07.2019 г.
Крайна дата: 09.07.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Красимир Пламенов Витларов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език
Катедра: Български език
Начална дата: 11.06.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 11.07.2019 г.
Крайна дата: 11.07.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Димитър Паунов Георгиев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Романски езици
Катедра: Романистика и германистика
Начална дата: 11.06.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 08.07.2019 г.
Крайна дата: 08.07.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Райна Василева Танчева.

Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16