Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 50 от 402 намерени!
За последните 5 години.


Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Процедурa
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърна информатика
Начална дата: 29.09.2022 г.
Дата на заключителното заседание: 21.10.2022 г.
Крайна дата: 21.10.2022 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Маргарита Василева Гочева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра: Компютърни технологии
Начална дата: 26.07.2022 г.
Дата на заключителното заседание: 20.09.2022 г.
Крайна дата: 20.09.2022 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Мария Йорданова Гайдарова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Общо и сравнително езикознание
Катедра: Общо езикознание и история на българския език
Начална дата: 26.07.2022 г.
Дата на заключителното заседание: 21.11.2022 г.
Крайна дата: 21.11.2022 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Елена Иванова Николова-Кискинова.
Придобиване на научна степен "доктор на науките"
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Математически анализ
Катедра: Математически анализ
Начална дата: 26.07.2022 г.
Дата на заключителното заседание: 26.09.2022 г.
Крайна дата: 26.09.2022 г.
Резултат: Присъдена НС "доктор на науките" на проф. д-р Боян Георгиев Златанов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Германски езици: Английски език
Катедра: Английска филология
Начална дата: 21.07.2022 г.
Дата на заключителното заседание: 27.09.2022 г.
Крайна дата: 27.09.2022 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Мария Иванова Анастасова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Аналитична химия
Катедра: Аналитична химия и компютърна химия
Начална дата: 17.07.2022 г.
Дата на заключителното заседание: 21.10.2022 г.
Крайна дата: 21.10.2022 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Лидия Иванова Кайнарова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по биология
Катедра: Ботаника и биологическо образование
Начална дата: 27.06.2022 г.
Дата на заключителното заседание: 29.09.2022 г.
Крайна дата: 29.09.2022 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Никола Стефанов Вакрилов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по биология
Катедра: Ботаника и биологическо образование
Начална дата: 27.06.2022 г.
Дата на заключителното заседание: 30.09.2022 г.
Крайна дата: 30.09.2022 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Бисер Сашков Станиславов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по химия
Катедра: Обща и неорг. химия с мет. на обуч. по химия
Начална дата: 21.06.2022 г.
Дата на заключителното заседание: 29.09.2022 г.
Крайна дата: 29.09.2022 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Петя Иванова Герасимова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език (Морфология)
Катедра: Български език
Начална дата: 17.06.2022 г.
Дата на заключителното заседание: 03.10.2022 г.
Крайна дата: 03.10.2022 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Ирена Русева Русева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Педагогическа и възрастова психология
Катедра: Психология
Начална дата: 16.06.2022 г.
Дата на заключителното заседание: 26.09.2022 г.
Крайна дата: 26.09.2022 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Таня Стефанова Илиева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Наказателно право
Катедра: Наказателноправни науки
Начална дата: 31.05.2022 г.
Дата на заключителното заседание: 06.07.2022 г.
Крайна дата: 06.07.2022 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Екатерина Стефанова Роглекова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни технологии
Начална дата: 31.05.2022 г.
Дата на заключителното заседание: 07.07.2022 г.
Крайна дата: 07.07.2022 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Мария Викторова Малинова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни технологии
Начална дата: 31.05.2022 г.
Дата на заключителното заседание: 07.07.2022 г.
Крайна дата: 07.07.2022 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Симеон Деков Монов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Молекулярна биология
Катедра: Физиология на растенията и молекулярна биология
Начална дата: 20.05.2022 г.
Дата на заключителното заседание: 27.06.2022 г.
Крайна дата: 27.06.2022 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Данаил Савов Минчев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Физиология на растенията
Катедра: Физиология на растенията и молекулярна биология
Начална дата: 20.05.2022 г.
Дата на заключителното заседание: 08.07.2022 г.
Крайна дата: 08.07.2022 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Катерина Христова Такова.
Заемане на академична длъжност "професор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по математика и информационни технологии
Катедра: Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Начална дата: 03.05.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 03.07.2022 г.
Крайна дата: 26.10.2022 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов.
Публична академична лекция: 02.12.2022 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по български език
Катедра: Българска литература и теория на литературата
Начална дата: 03.05.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 03.07.2022 г.
Крайна дата: 28.10.2022 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Иван Атанасов Чолаков.
Публична академична лекция: 20.12.2022 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка
Катедра: Теория и методика на физическото възпитание и спорт
Начална дата: 03.05.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 03.07.2022 г.
Крайна дата: 04.10.2022 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Мартин Веселинов Маргаритов.
Публична академична лекция: 29.11.2022 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информатика
Катедра: Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Начална дата: 03.05.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 03.07.2022 г.
Крайна дата: 20.07.2022 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Илияна Петрова Чакърова за нуждите на Филиал - гр. Смолян.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по английски език
Катедра: Английска филология
Начална дата: 03.05.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 03.07.2022 г.
Крайна дата: 04.10.2022 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Мария Христова Петкова за нуждите на Филиал - гр. Смолян.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Английски език – практически курс
Катедра: Физикохимия
Начална дата: 03.05.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 03.07.2022 г.
Крайна дата: 04.10.2022 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Христиана Николаева Кръстева за нуждите на Химическия факултет.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.4 Социални дейности
Социална работа с деца и семейства
Катедра: Социални дейности
Начална дата: 03.05.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 03.07.2022 г.
Крайна дата: 26.07.2022 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д.р Диляна Светославова Ангелова.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Конституционно право
Катедра: Публичноправни науки
Начална дата: 03.05.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 03.07.2022 г.
Крайна дата: 19.09.2022 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Благой Тодоров Делиев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Международно право и международни отношения
Катедра: Публичноправни науки
Начална дата: 03.05.2022 г.
Дата на заключителното заседание: 07.07.2022 г.
Крайна дата: 07.07.2022 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Вержин Гарбис Хугасян.
Заемане на академична длъжност "професор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Биоинформатика
Катедра: Физиология на растенията и молекулярна биология
Начална дата: 03.05.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 03.08.2022 г.
Крайна дата: 25.10.2022 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д-р Веселин Петров Баев.
Публична академична лекция: 22.12.2022 г.
Заемане на академична длъжност "професор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Молекулярна генетика
Катедра: Физиология на растенията и молекулярна биология
Начална дата: 03.05.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 03.08.2022 г.
Крайна дата: 25.10.2022 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д-р Цанко Савов Гечев.
Публична академична лекция: 05.12.2022 г.
Заемане на академична длъжност "професор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информационни технологии в математиката и приложения
Катедра: Компютърни технологии
Начална дата: 03.05.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 03.08.2022 г.
Крайна дата: 26.10.2022 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д-р Анна Атанасова Малинова.
Заемане на академична длъжност "професор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика – Софтуерни технологии
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 03.05.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 03.07.2022 г.
Крайна дата: 21.09.2022 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева.
Заемане на академична длъжност "професор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Разпределени системи и приложения
Катедра: Компютърни технологии
Начална дата: 03.05.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 03.08.2022 г.
Крайна дата: 26.10.2022 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д-р Николай Величков Павлов.
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Молекулярна биология
Катедра: Физиология на растенията и молекулярна биология
Начална дата: 03.05.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 03.08.2022 г.
Крайна дата: 25.10.2022 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д.б.н. Тихомир Илиев Въчев.
Публична академична лекция: 23.12.2022 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Микология
Катедра: Ботаника и биологическо образование
Начална дата: 03.05.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 03.07.2022 г.
Крайна дата: 29.09.2022 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Ценка Иванова Радукова.
Публична академична лекция: 22.12.2022 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Генетика
Катедра: Биология на развитието
Начална дата: 03.05.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 03.08.2022 г.
Крайна дата: 25.10.2022 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Теодора Петрова Попова.
Публична академична лекция: 16.12.2022 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика – Информационни технологии
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 03.05.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 03.07.2022 г.
Крайна дата: 21.09.2022 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Ваня Ангелова Иванова.
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Модели, алгоритми и приложения
Катедра: Компютърни технологии
Начална дата: 03.05.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 03.08.2022 г.
Крайна дата: 26.10.2022 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Веселин Николаев Кюркчиев.
Публична академична лекция: 20.12.2022 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Анатомия на човека
Катедра: Зоология
Начална дата: 03.05.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 03.07.2022 г.
Крайна дата: 22.07.2022 г.
Резултат: Избрана за заемане на акаедемичната длъжност "главен асистент" - д-р Боряна Бойкова Георгиева.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Софтуерни технологии
Начална дата: 03.05.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 03.07.2022 г.
Крайна дата: 20.07.2022 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Стефан Димитров Ставрев.
Заемане на академична длъжност "доцент"
5 Технически науки
5.1 Машинно инженерство
Автомобили, трактори и кари
Катедра: Машиностроене и транспорт
Начална дата: 03.05.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 03.07.2022 г.
Крайна дата: 12.10.2022 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р инж. Райчо Асенов Минчев.
Публична академична лекция: 29.10.2022 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
5 Технически науки
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Автоматизация на области от нематериалната сфера - просвета, наука
Катедра: Електроника, комуникации и информационни технологии
Начална дата: 03.05.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 03.07.2022 г.
Крайна дата: 12.10.2022 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Диана Велкова Стоянова.
Публична академична лекция: 09.12.2022 г.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология
Катедра: Социология и наука за човека
Начална дата: 27.04.2022 г.
Дата на заключителното заседание: 28.06.2022 г.
Крайна дата: 28.06.2022 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Тодор Цветков Петков.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърна информатика
Начална дата: 21.04.2022 г.
Дата на заключителното заседание: 24.06.2022 г.
Крайна дата: 24.06.2022 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Денислав Иванов Лефтеров.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърна информатика
Начална дата: 20.04.2022 г.
Дата на заключителното заседание: 20.06.2022 г.
Крайна дата: 20.06.2022 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Костадин Георгиев Йотов.
Придобиване на научна степен "доктор на науките"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология
Катедра: Приложна и институционална социология
Начална дата: 19.04.2022 г.
Дата на заключителното заседание: 24.06.2022 г.
Крайна дата: 24.06.2022 г.
Резултат: Присъдена НС "доктор на науките" на доц. д-р Антоанета Лозева Дончева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
8 Изкуства
8.3 Музикално и танцово изкуство
Музикознание и музикално изкуство
Катедра: Музика
Начална дата: 15.04.2022 г.
Дата на заключителното заседание: 03.06.2022 г.
Крайна дата: 03.06.2022 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Илко Цанев Василев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Математическо моделиране и приложение на математиката
Катедра: Математически анализ
Начална дата: 12.04.2022 г.
Дата на заключителното заседание: 03.06.2022 г.
Крайна дата: 03.06.2022 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Стефани Апостолова Панайотова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Административно право и административен процес
Катедра: Публичноправни науки
Начална дата: 11.04.2022 г.
Дата на заключителното заседание: 23.06.2022 г.
Крайна дата: 23.06.2022 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Георги Николаев Загоров.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.4 Социални дейности
Социални политики и социална работа
Катедра: Социални дейности
Начална дата: 05.04.2022 г.
Дата на заключителното заседание: 30.06.2022 г.
Крайна дата: 30.06.2022 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Недка Атанасова Василева-Петрова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърна информатика
Начална дата: 04.04.2022 г.
Дата на заключителното заседание: 27.05.2022 г.
Крайна дата: 27.05.2022 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Милен Пламенов Близнаков.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Специална педагогика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 01.04.2022 г.
Дата на заключителното заседание: 17.06.2022 г.
Крайна дата: 17.06.2022 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Десислава Пенчева Раева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра: Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Начална дата: 31.03.2022 г.
Дата на заключителното заседание: 30.05.2022 г.
Крайна дата: 30.05.2022 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Румяна Иванова Карадимитрова.

Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9