Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

  Документи за участие в процедура
  Заемане на академична длъжност "асистент"

  Секретар на катедра

 • Протокол от Катедрения съвет с предложение за назначаване на асистент
 • Доклад от ръководителя на катедра до Факултетния съвет с предложение за назначаване на асистент
 • Секретар на факултет

 • Протокол от Факултетния съвет с решение за утвърждаване на избора на асистент
 • Доклад от Декана за избор на асистент