Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 2 от 2 намерени!

Процедурa
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка
Катедра: Теория и методика на физическото възпитание и спорт
Начална дата: 01.12.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 19.02.2021 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 19.02.2021 г. от 11:00 ч. в 24 кабинет, Ректорат.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Екология и опазване на екосистемите
Катедра: Екология и опазване на околната среда
Начална дата: 04.11.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 01.02.2021 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 01.02.2021 г. от 11:00 ч. в 14 аудитория, Биологически факултет.