Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 21 от 21 намерени!

Процедурa
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информационна сигурност
Катедра: Софтуерни технологии
Начална дата: 17.11.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.02.2024 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
9 Сигурност и отбрана
9.1 Национална сигурност
Превенция на тероризма, социологически аспекти на радикализацията и тероризма
Катедра: Политически науки и национална сигурност
Начална дата: 17.11.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.01.2024 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Биофизика
Катедра: Анатомия и физиология на човека
Начална дата: 17.11.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.01.2024 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Криминалистика
Катедра: Наказателноправни науки
Начална дата: 17.11.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.01.2024 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Международно частно право
Катедра: Гражданскоправни науки
Начална дата: 17.11.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.01.2024 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.4 Социални дейности
Социално-педагогическо консултиране на деца и подрастващи
Катедра: Социални дейности
Начална дата: 17.11.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.01.2024 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Експериментална психология
Катедра: Психология
Начална дата: 17.11.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.01.2024 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология на културата и феноменологическа антропология
Катедра: Социология и наука за човека
Начална дата: 17.11.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.01.2024 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Културна и социална антропология
Катедра: Етнология
Начална дата: 17.11.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.01.2024 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.3 Философия
Онтология на практическите светове
Катедра: Философия
Начална дата: 17.11.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.01.2024 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Изкуствен интелект
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 17.11.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.01.2024 г.
Заемане на академична длъжност "професор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език (Съвременен български език)
Катедра: Български език
Начална дата: 17.11.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.02.2024 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Апроксимационни модели и приложения
Катедра: Компютърни технологии
Начална дата: 17.11.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.02.2024 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Геометрия и топология
Катедра: Алгебра и геометрия
Начална дата: 17.11.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.02.2024 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.1 Физически науки
Физика на вълновите процеси
Катедра: Физика
Начална дата: 17.11.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.02.2024 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Административно право и административен процес
Катедра: Публичноправни науки
Начална дата: 17.11.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.01.2024 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Антична и западноевропейска литература: сравнително литературознание
Катедра: История на литературата и сравнително литературозн.
Начална дата: 17.11.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.01.2024 г.
Заемане на академична длъжност "професор"
5 Технически науки
5.1 Машинно инженерство
Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране
Катедра: Машиностроене и транспорт
Начална дата: 17.11.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.02.2024 г.
Заемане на академична длъжност "професор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Финансово и данъчно право
Катедра: Публичноправни науки
Начална дата: 17.11.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.01.2024 г.
Заемане на академична длъжност "професор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Социална психология
Катедра: Психология
Начална дата: 17.11.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.01.2024 г.
Заемане на академична длъжност "професор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Руска литература
Катедра: Руска филология
Начална дата: 17.11.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.01.2024 г.