Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 6 от 6 намерени!

Процедурa
Заемане на академична длъжност "доцент"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика – Иновативни образователни модели
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 09.04.2024 г.
Краен срок за подаване на документи: 09.06.2024 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Теория и методика на физическото възпитание в детската градина
Катедра: Теория и методика на физическото възпитание и спорт
Начална дата: 09.04.2024 г.
Краен срок за подаване на документи: 09.06.2024 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език (Съвременен български език)
Катедра: Български език
Начална дата: 09.04.2024 г.
Краен срок за подаване на документи: 09.07.2024 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Екология и опазване на екосистемите
Катедра: Екология и опазване на околната среда
Начална дата: 09.04.2024 г.
Краен срок за подаване на документи: 09.07.2024 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
5 Технически науки
5.1 Машинно инженерство
Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране
Катедра: Машиностроене и транспорт
Начална дата: 09.04.2024 г.
Краен срок за подаване на документи: 09.07.2024 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
9 Сигурност и отбрана
9.1 Национална сигурност
Сигурност на Балканите, външна политика и дипломация
Катедра: Политически науки и национална сигурност
Начална дата: 09.04.2024 г.
Краен срок за подаване на документи: 09.06.2024 г.