Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 31 от 31 намерени!

Процедурa
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърна информатика
Начална дата: 10.05.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 19.06.2023 г.
Заемане на академична длъжност "професор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по руски език
Катедра: Руска филология
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.08.2023 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информационни технологии и работа в дигитална среда
Катедра: Начална училищна педагогика
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по чужд език – английски език
Катедра: Предучилищна педагогика
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
2 Хуманитарни науки
2.4 Религия и теология
Нравствено богословие – религия и нравствено възпитание
Катедра: Теология
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен испански език
Катедра: Романистика и германистика
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Англоезична литература и култура – Американска литература и британско странознание
Катедра: Английска филология
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Английски език – социолингвистика и теория на превода
Катедра: Английска филология
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен китайски език – Лингвокултурология
Катедра: Руска филология
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Българска литература (Старобългарска литература)
Катедра: Българска литература и теория на литературата
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.2 История и археология
Нова и най-нова обща история
Катедра: История и археология
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.2 История и археология
История на България XV – XIX век
Катедра: История и археология
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Заемане на академична длъжност "професор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Науки за културата – Историческа антропология на политическата култура
Катедра: Етнология
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.08.2023 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Геоикономика и Регионална икономика
Катедра: Икономически науки
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология
Катедра: Социология и наука за човека
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химия, Хроматографски анализ
Катедра: Органична химия
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химична технология, Хранителна химия
Катедра: Химична технология
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информационни технологии в Интернет
Катедра: Софтуерни технологии
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.08.2023 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Геометрия и топология
Катедра: Алгебра и геометрия
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърна информатика
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
8 Изкуства
8.4 Театрално и филмово изкуство
Актьорство за драматичен театър
Катедра: Естетическо възпитание
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Специална педагогика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 24.04.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 15.06.2023 г.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Международно право и международни отношения
Катедра: Публичноправни науки
Начална дата: 06.04.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 02.06.2023 г.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Финанси и счетоводство
Катедра: Финанси и счетоводство
Начална дата: 05.04.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 02.06.2023 г.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
5 Технически науки
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Автоматизация на области от нематериалната сфера (медицина, просвета, наука, административна дейност и др.)
Катедра: ЕКИТ
Начална дата: 05.04.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 19.06.2023 г.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология
Катедра: Приложна и институционална социология
Начална дата: 31.03.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 31.05.2023 г.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по български език и литература
Катедра: Начална училищна педагогика
Начална дата: 22.03.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 14.06.2023 г.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по български език и литература
Катедра: Българска литература и теория на литературата
Начална дата: 22.03.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 21.06.2023 г.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
История на икономическите учения
Катедра: Икономически науки
Начална дата: 09.03.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 29.05.2023 г.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Административно право и административен процес
Катедра: Публичноправни науки
Начална дата: 09.03.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 01.06.2023 г.