Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 32 от 32 намерени!

Процедурa
Заемане на академична длъжност "професор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Специална педагогика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Заемане на академична длъжност "професор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по музика
Катедра: Музика
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.09.2020 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на овладяване на български език в детската градина
Катедра: Предучилищна педагогика
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.09.2020 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по английски език
Катедра: Образователни технологии
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по литература
Катедра: Българска литература и теория на литературата
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Заемане на академична длъжност "професор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език - Съвременен български език, Лексикология
Катедра: Български език
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Антична и западноевропейска литература: сравнително литературознание
Катедра: История на литературата и сравнително литературозн.
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици - съвременен чешки език
Катедра: Славистика
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици - Историческа лингвистика
Катедра: Руска филология
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен испански език
Катедра: Романистика и германистика
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.2 История и археология
Археология - Антична археология
Катедра: История и археология
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Заемане на академична длъжност "професор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Гражданско и семейно право
Катедра: Гражданскоправни науки
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.09.2020 г.
Заемане на академична длъжност "професор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Финанси
Катедра: Финанси и счетоводство
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология - Социология на тялото
Катедра: Социология и наука за човека
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.09.2020 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Гражданско и семейно право
Катедра: Гражданскоправни науки
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.09.2020 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Конституционно право
Катедра: Публичноправни науки
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Политическа икономия - Микроикономика и Пазар на труда
Катедра: Икономически науки
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология - Социология на всекидневието
Катедра: Социология и наука за човека
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.3 Политически науки
Комуникации в политиката и сигурността
Катедра: Политически науки и национална сигурност
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Финансово и данъчно право
Катедра: Публичноправни науки
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.09.2020 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.7 Администрация и управление
Икономика и управление - Основи на управлението, Конкурентоспособност на бизнес организацията
Катедра: Управление и количествени методи в икономиката
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.1 Физически науки
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
Катедра: Физика
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Клетъчна биология
Катедра: Биология на развитието
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.09.2020 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Алгоритми и модели за анализ на данни
Катедра: Компютърни технологии
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика - Софтуерни технологии
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърна информатика
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.09.2020 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Физикохимия
Катедра: Физикохимия
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химия
Катедра: Органична химия
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Математически анализ
Катедра: Математически анализ
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
5 Технически науки
5.1 Машинно инженерство
Технология на машиностроенето
Катедра: Машиностроене и транспорт
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
9 Сигурност и отбрана
9.1 Национална сигурност
Миграция, граничен контрол и антитероризъм
Катедра: Политически науки и национална сигурност
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.