Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Индивидуални учебни планове

До всички зачислени редовни и задочни докторанти за учебната 2013/2014 година.

 

         Отдел "Развитие на академичния състав и докторантури" Ви напомня, че до 28.03.2014 г. индивидуалните учебни планове (4 бр.) трябва да бъдат приети на катедрени,  факултетни съвети, подписани от научните ръководители, ръководителите на катедри, деканите на факултети и от ректора. След това секретарите на факултети ги представят в отдел "Развитие на академичния състав и докторантури", стая № 120.


31.03.2014

Всички съобщения

Стипендии 01.04.2015
Индивидуални учебни планове 31.03.2014