Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Степен/Длъжност
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Конкурси от 1 до 10 от 10 намерени!

Обява Дни
Професор - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.1 Физически науки
Физика на кондензираната материя
Катедра: Физика
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
71
Професор - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика – модели, алгоритми и приложения
Катедра: Компютърна информатика
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
71
Професор - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Морфология
Катедра: Биология на развитието
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
71
Професор - 1 бр.
5 Технически науки
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Автоматизация на области от нематериалната сфера – просвета, наука
Катедра: ЕКИТ
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
71
Професор - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
История на социологията – феноменологическа социология и социоанализа
Катедра: Социология и наука за човека
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
71
Професор - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Фармацевтична ботаника
Катедра: Ботаника и биологическо образование
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
71
Професор - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Диференциални уравнения
Катедра: Математически анализ
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
71
Професор - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Контекстно моделиране
Катедра: Компютърни технологии
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
71
Професор - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Педагогическа и възрастова психология – Детска психология
Катедра: Психология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
40
Професор - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.4 Социални дейности
Социална защита и социална работа
Катедра: Социални дейности
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
40