Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Степен/Длъжност
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Конкурси от 1 до 2 от 2 намерени!

Обява Дни
Професор - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Математически анализ
Катедра: Математически анализ
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 94/12.11.2021 г.)
65
Професор - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика – Разпределени системи и приложения
Катедра: Управление и количествени методи в икономиката
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 94/12.11.2021 г.)
Забележка: За нуждите на Факултета по икономически и социални науки
34