Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Степен/Длъжност
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Конкурси от 1 до 7 от 7 намерени!

Обява Дни
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.1 Физически науки
Физика на вълновите процеси
Катедра: Физика
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
80
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Геометрия и топология
Катедра: Алгебра и геометрия
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
80
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Апроксимационни модели и приложения
Катедра: Компютърни технологии
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
80
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информационна сигурност
Катедра: Софтуерни технологии
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
80
Доцент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Антична и западноевропейска литература: сравнително литературознание
Катедра: История на литературата и сравнително литературозн.
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
49
Доцент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Административно право и административен процес
Катедра: Публичноправни науки
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
49
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Изкуствен интелект
Катедра: Компютърни системи
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
49