Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Степен/Длъжност
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Конкурси от 1 до 3 от 3 намерени!

Обява Дни
Доцент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.4 Религия и теология
Християнско изкуство
Катедра: Теология
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 99/20.11.2020 г.)
79
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Молекулярна биология
Катедра: Физиология на растенията и молекулярна биология
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 99/20.11.2020 г.)
79
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Теория на вероятностите и математическа статистика
Катедра: Математически анализ
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 99/20.11.2020 г.)
79