Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Степен/Длъжност
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Конкурси от 1 до 13 от 13 намерени!

Обява Дни
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Компютърни архитектури
Катедра: Софтуерни технологии
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
71
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Зоология
Катедра: Зоология
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
71
Доцент - 1 бр.
5 Технически науки
5.11 Биотехнологии
Екологични и агробиотехнологии
Катедра: Биохимия и микробиология
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
71
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Микробиология – Микробна патогенеза
Катедра: Биохимия и микробиология
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
71
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Математическо моделиране и приложение на математиката
Катедра: Математически анализ
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
71
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Математическо моделиране и приложение на математиката
Катедра: Алгебра и геометрия
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
71
Доцент - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Иновации в образованието
Катедра: Ботаника и биологическо образование
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
71
Доцент - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Специална педагогика – асистиращи технологии
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
40
Доцент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен турски език
Катедра: Общо езикознание и история на българския език
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
40
Доцент - 2 бр.
8 Изкуства
8.3 Музикално и танцово изкуство
История на музиката
Катедра: Музика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
40
Доцент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици – полски език
Катедра: Славистика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
40
Доцент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици – сравнителна граматика на славянските езици
Катедра: Славистика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
40
Доцент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.7 Администрация и управление
Основи на управлението, Конкурентоспособност на бизнес организацията
Катедра: Управление и количествени методи в икономиката
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
40