Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Степен/Длъжност
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Конкурси от 1 до 15 от 15 намерени!

Обява Дни
Доцент - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на овладяване на български език в детската градина
Катедра: Предучилищна педагогика
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 57/26.06.2020 г.)
46
Доцент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Гражданско и семейно право
Катедра: Гражданскоправни науки
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 57/26.06.2020 г.)
46
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърна информатика
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 57/26.06.2020 г.)
46
Доцент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология - Социология на тялото
Катедра: Социология и наука за човека
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 57/26.06.2020 г.)
46
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Клетъчна биология
Катедра: Биология на развитието
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 57/26.06.2020 г.)
46
Доцент - 1 бр.
9 Сигурност и отбрана
9.1 Национална сигурност
Миграция, граничен контрол и антитероризъм
Катедра: Политически науки и национална сигурност
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 57/26.06.2020 г.)
15
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Алгоритми и модели за анализ на данни
Катедра: Компютърни технологии
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 57/26.06.2020 г.)
15
Доцент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Антична и западноевропейска литература: сравнително литературознание
Катедра: История на литературата и сравнително литературозн.
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 57/26.06.2020 г.)
15
Доцент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Конституционно право
Катедра: Публичноправни науки
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 57/26.06.2020 г.)
15
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика - Софтуерни технологии
Катедра: Компютърни системи
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 57/26.06.2020 г.)
15
Доцент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици - съвременен чешки език
Катедра: Славистика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 57/26.06.2020 г.)
15
Доцент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Политическа икономия - Микроикономика и Пазар на труда
Катедра: Икономически науки
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 57/26.06.2020 г.)
15
Доцент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици - Историческа лингвистика
Катедра: Руска филология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 57/26.06.2020 г.)
15
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.1 Физически науки
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
Катедра: Физика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 57/26.06.2020 г.)
15
Доцент - 1 бр.
5 Технически науки
5.1 Машинно инженерство
Технология на машиностроенето
Катедра: Машиностроене и транспорт
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 57/26.06.2020 г.)
15