Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Степен/Длъжност
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Конкурси от 1 до 5 от 5 намерени!

Обява Дни
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.4 Социални дейности
Социална работа с деца и юноши
Катедра: Социални дейности
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 94/12.11.2021 г.)
34
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 94/12.11.2021 г.)
34
Главен асистент - 1 бр.
5 Технически науки
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Компютърни системи и мрежи
Катедра: Електроенергетика и комуникации
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 94/12.11.2021 г.)
34
Главен асистент - 1 бр.
8 Изкуства
8.4 Театрално и филмово изкуство
Актьорско майсторство и художествено слово
Катедра: Естетическо възпитание
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 94/12.11.2021 г.)
34
Главен асистент - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на ориентиране в околен свят
Катедра: Предучилищна педагогика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 94/12.11.2021 г.)
34