Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Степен/Длъжност
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Конкурси от 1 до 12 от 12 намерени!

Обява Дни
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 39/02.05.2023 г.)
30
Главен асистент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен испански език
Катедра: Романистика и германистика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 39/02.05.2023 г.)
30
Главен асистент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.2 История и археология
Нова и най-нова обща история
Катедра: История и археология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 39/02.05.2023 г.)
30
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърна информатика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 39/02.05.2023 г.)
30
Главен асистент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Англоезична литература и култура – Американска литература и британско странознание
Катедра: Английска филология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 39/02.05.2023 г.)
30
Главен асистент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.2 История и археология
История на България XV – XIX век
Катедра: История и археология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 39/02.05.2023 г.)
Забележка: за нуждите на Филиал „Любен Каравелов“, гр. Кърджали
30
Главен асистент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Английски език – социолингвистика и теория на превода
Катедра: Английска филология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 39/02.05.2023 г.)
30
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология
Катедра: Социология и наука за човека
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 39/02.05.2023 г.)
Забележка: за нуждите на Филиал „Любен Каравелов“, гр. Кърджали
30
Главен асистент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен китайски език – Лингвокултурология
Катедра: Руска филология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 39/02.05.2023 г.)
30
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Геометрия и топология
Катедра: Алгебра и геометрия
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 39/02.05.2023 г.)
30
Главен асистент - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по чужд език – английски език
Катедра: Предучилищна педагогика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 39/02.05.2023 г.)
30
Главен асистент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Българска литература (Старобългарска литература)
Катедра: Българска литература и теория на литературата
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 39/02.05.2023 г.)
30