Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Степен/Длъжност
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Конкурси от 1 до 9 от 9 намерени!

Обява Дни
Главен асистент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.3 Философия
Онтология на практическите светове
Катедра: Философия
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
49
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Културна и социална антропология
Катедра: Етнология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
49
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология на културата и феноменологическа антропология
Катедра: Социология и наука за човека
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
49
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Експериментална психология
Катедра: Психология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
49
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.4 Социални дейности
Социално-педагогическо консултиране на деца и подрастващи
Катедра: Социални дейности
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
49
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Международно частно право
Катедра: Гражданскоправни науки
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
49
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Криминалистика
Катедра: Наказателноправни науки
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
49
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Биофизика
Катедра: Анатомия и физиология на човека
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
49
Главен асистент - 1 бр.
9 Сигурност и отбрана
9.1 Национална сигурност
Превенция на тероризма, социологически аспекти на радикализацията и тероризма
Катедра: Политически науки и национална сигурност
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
49