Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 5 от 5 намерени!

Процедурa
Заемане на академична длъжност "доцент"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Катедра: Начална училищна педагогика
Начална дата: 12.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.07.2019 г.
Крайна дата: 01.10.2019 г.
Резултат: избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - Гл. ас. д-р Николинка Александрова Атанасова.
Публична академична лекция: 20.12.2019 г.
Публичната лекция ще се проведе на 20.12.2019 г. от 16:00 ч. в семинарна зала № 405, нова сграда.
Заемане на академична длъжност "професор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по математика в началния етап на СУ
Катедра: Начална училищна педагогика
Начална дата: 12.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.07.2019 г.
Крайна дата: 01.10.2019 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "професор" - Доц. д-р Владимира Стефанова Ангелова.
Публична академична лекция: 20.12.2019 г.
Публичната лекция ще се проведе на 20.12.2019 г. от 15:00 ч. в семинарна зала № 405, нова сграда.
Заемане на академична длъжност "доцент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Английска литература: Романтизъм и Превод на култура
Катедра: Английска филология
Начална дата: 12.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.06.2019 г.
Крайна дата: 14.10.2019 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Витана Василева Костадинова.
Публична академична лекция: 15.01.2020 г.
Публичната лекция ще се проведе на 15.01.2020 г. от 16:30 ч. в аудитория № 8, ректорат.
Заемане на академична длъжност "доцент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Международно право и международни отношения
Катедра: Публичноправни науки
Начална дата: 12.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.07.2019 г.
Крайна дата: 30.09.2019 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Гергана Костадинова Гозанска.
Публична академична лекция: 09.02.2020 г.
Публичната лекция ще се проведе на 09.02.2020 г. от 13:00 ч. в семинарна зала № 54, ректорат.
Заемане на академична длъжност "доцент"
8 Изкуства
8.3 Музикално и танцово изкуство
Музикознание и музикално изкуство: технологични модели на преподаването по инструмент – акордеон
Катедра: Музика
Начална дата: 12.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.07.2019 г.
Крайна дата: 01.10.2019 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - Гл. ас. д-р Диана Иванова Станчева.
Публична академична лекция: 14.01.2020 г.
Публичната лекция ще се проведе на 14.01.2020 г. от 13:00 ч. в семинарна зала № 501, нова сграда.