Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 3 от 3 намерени!

Процедурa
Заемане на академична длъжност "доцент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Френска литература
Катедра: Романистика и германистика
Начална дата: 09.06.2017 г.
Краен срок за подаване на документи: 09.08.2017 г.
Крайна дата: 11.12.2017 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Златороса Найденова Неделчева-Белафанте.
Публична академична лекция: 16.03.2018 г.
от 13:30 ч. в семинарна зала № 7, ректорат.
Заемане на академична длъжност "доцент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Германски езици: Когнитивна лингвистика и историческа граматика на английския език
Катедра: Английска филология
Начална дата: 09.06.2017 г.
Краен срок за подаване на документи: 09.08.2017 г.
Крайна дата: 11.12.2017 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Снежа Тодорова Цонева-Матюсън.
Публична академична лекция: 26.03.2018 г.
от 10:30 ч. в аудитория № 322, ректорат.
Заемане на академична длъжност "професор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химична технология
Катедра: Химична технология
Начална дата: 09.06.2017 г.
Краен срок за подаване на документи: 09.08.2017 г.
Крайна дата: 21.11.2017 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д-р Гинка Атанасова Антова.
Публична академична лекция: 02.03.2018 г.
от 13:00 ч. в зала "Компас", ректорат.