Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 3 от 3 намерени!

Процедурa
Заемане на академична длъжност "професор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Физикохимия
Катедра: Физикохимия
Начална дата: 22.04.2016 г.
Краен срок за подаване на документи: 22.06.2016 г.
Крайна дата: 25.10.2016 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "професор" - доц.д.х.н Васил Борисов Делчев
Публична академична лекция: 03.02.2017 г.
от 13.00 ч. в 12 ауд., ректорат.
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.1 Физически науки
Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя
Катедра: Експериментална физика
Начална дата: 22.04.2016 г.
Краен срок за подаване на документи: 22.06.2016 г.
Крайна дата: 30.11.2016 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл.ас. д-р Гинка Калчева Екснер.
Публична академична лекция: 26.01.2017 г.
от 16.00 ч. в зала "Компас", ректорат.
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.1 Физически науки
Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя
Катедра: Експериментална физика
Начална дата: 22.04.2016 г.
Краен срок за подаване на документи: 22.06.2016 г.
Крайна дата: 30.11.2016 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл.ас. д-р Елисавета Георгиева Марекова
Публична академична лекция: 26.01.2017 г.
от 15.00 ч. в зала "Компас", ректорат.