Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 2 от 2 намерени!

Процедурa
Заемане на академична длъжност "доцент"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка, вкл. методика на лечебната физкултура
Катедра: Теория и методика на физическото възпитание и спорт
Начална дата: 20.11.2018 г.
Краен срок за подаване на документи: 20.02.2019 г.
Крайна дата: 28.05.2019 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Силвана Венелинова Боева.
Публична академична лекция: 30.10.2019 г.
Публичната лекция ще се проведе на 30.10.2019 г. от 16:00 ч. в семинарна зала № 405, нова сграда.
Заемане на академична длъжност "професор"
8 Изкуства
8.2 Изобразително изкуство
Живопис и цветознание
Катедра: Естетическо възпитание
Начална дата: 20.11.2018 г.
Краен срок за подаване на документи: 20.02.2019 г.
Крайна дата: 27.06.2019 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д-р Даниела Тодорова Маркова.
Публична академична лекция: 30.10.2019 г.
Публичната лекция ще се проведе на 30.10.2019 г. от 16:30 ч. в семинарна зала № 316, нова сграда.