Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 5 от 5 намерени!

Процедурa
Заемане на академична длъжност "доцент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Английска литература: Романтизъм и Превод на култура
Катедра: Английска филология
Начална дата: 12.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.06.2019 г.
Крайна дата: 14.10.2019 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Витана Василева Костадинова.
Публична академична лекция: 15.01.2020 г.
Публичната лекция ще се проведе на 15.01.2020 г. от 16:30 ч. в аудитория № 8, ректорат.
Заемане на академична длъжност "доцент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език – Старобългарски език
Катедра: Общо езикознание и история на българския език
Начална дата: 12.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.06.2019 г.
Крайна дата: 14.10.2019 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Антоанета Стефанова Джельова.
Публична академична лекция: 12.12.2019 г.
Публичната лекция ще се проведе на 12.12.2019 г. от 16:30 ч. в зала "Компас", ректорат.
Заемане на академична длъжност "доцент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици – Синтаксис и стилистика
Катедра: Руска филология
Начална дата: 12.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.06.2019 г.
Крайна дата: 14.10.2019 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Майя Димитрова Кузова.
Публична академична лекция: 28.11.2019 г.
Публичната лекция ще се проведе на 28.11.2019 г. от 15:00 ч. в заседателна зала, ректорат.
Заемане на академична длъжност "професор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски литератури
Катедра: Славистика
Начална дата: 12.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.06.2019 г.
Крайна дата: 14.10.2019 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д.ф.н. Жоржета Петрова Чолакова.
Публична академична лекция: 28.11.2019 г.
Публичната лекция ще се проведе на 28.11.2019 г. от 16:00 ч. в зала "Компас", ректорат.
Заемане на академична длъжност "доцент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Финансови пазари и финансови инструменти
Катедра: Финанси и счетоводство
Начална дата: 12.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.07.2019 г.
Крайна дата: 07.10.2019 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Гергана Вълчева Танева.
Публична академична лекция: 21.11.2019 г.
Публичната лекция ще се проведе на 21.11.2019 г. от 15:00 ч. в зала "Компас", ректорат.