Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 6 от 6 намерени!

Процедурa
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Наказателно право
Катедра: Наказателноправни науки
Начална дата: 20.11.2018 г.
Краен срок за подаване на документи: 20.01.2019 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка, вкл. методика на лечебната физкултура
Катедра: Теория и методика на физическото възпитание и спорт
Начална дата: 20.11.2018 г.
Краен срок за подаване на документи: 20.02.2019 г.
Заемане на академична длъжност "професор"
8 Изкуства
8.2 Изобразително изкуство
Живопис и цветознание
Катедра: Естетическо възпитание
Начална дата: 20.11.2018 г.
Краен срок за подаване на документи: 20.02.2019 г.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Наказателно право
Катедра: Наказателноправни науки
Начална дата: 31.10.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 20.12.2018 г.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по изобразително изкуство
Катедра: Естетическо възпитание
Начална дата: 30.10.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 18.12.2018 г.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по изобразително изкуство
Катедра: Естетическо възпитание
Начална дата: 25.10.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 17.12.2018 г.