Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 6 от 6 намерени!

Процедурa
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици (Лексикология на съвременния руски език)
Катедра: Руска филология
Начална дата: 30.05.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 06.07.2017 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 06.07.2017 г. от 14:30 ч. в зала "Компас", ректорат.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Гражданско и семейно право
Катедра: Гражданскоправни науки
Начална дата: 25.05.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 30.06.2017 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 30.06.2017 г. от 11 ч. в заседателна зала на Института за държавата и правото при БАН, гр. София, ул. "Сердика" № 4.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Молекулярна биология
Катедра: Физиология на растенията и молекулярна биология
Начална дата: 22.05.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 30.06.2017 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 30.06.2017 г. от 10:00 ч. в аудитория № 14 на Биологическия факултет.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Специална психология
Катедра: Психология
Начална дата: 09.05.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 29.06.2017 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 29.06.2017 г. от 13:00 ч. в заседателната зала, нова сграда
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Българска литература (стара българска литература)
Катедра: Българска литература и теория на литературата
Начална дата: 19.04.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 30.06.2017 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 30.06.2017 г. от 13:00 ч. в заседателна зала, ректорат.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.1 Физически науки
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
Катедра: Експериментална физика
Начална дата: 29.03.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 28.06.2017 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 28.06.2017 г. от 13:00 ч. във физична лаборатория № 3, ректорат.
Крайна дата: 28.06.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Илиян Тодоров Перухов.