Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Степен/Длъжност
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Конкурси от 1 до 50 от 961 намерени!

Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Обява Дни
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Физикохимия – Колоидна химия
Катедра: Физикохимия
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.)
-97
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Софтуерни технологии
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.)
-97
Главен асистент - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.)
-97
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Маркетинг – Маркетингови изследвания
Катедра: Маркетинг и международни икономически отношения
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.)
-97
Доцент - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.)
-97
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Екология и опазване на екосистемите
Катедра: Екология и опазване на околната среда
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.)
Забележка: за нуждите на Филиала в Кърджали
-97
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика – Изкуствен интелект
Катедра: Компютърни технологии
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.)
-97
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Маркетинг – Комуникационна политика
Катедра: Маркетинг и международни икономически отношения
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.)
-97
Професор - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика – Алгоритми и приложения
Катедра: Софтуерни технологии
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.)
-97
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика – Компютърна графика
Катедра: Компютърни системи
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.)
-97
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Политическа икономия – Икономическа политика
Катедра: Икономически науки
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.)
-97
Доцент - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по математика в детска градина и начален етап на СУ
Катедра: Начална училищна педагогика
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.)
-97
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Екология и опазване на екосистемите
Катедра: Екология и опазване на околната среда
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.)
-97
Главен асистент - 2 бр.
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информационни технологии
Катедра: Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.)
-97
Доцент - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по чужд език – английски език
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.)
-97
Доцент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Наказателно право
Катедра: Наказателноправни науки
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.)
-97
Доцент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Антична и западноевропейска литература: сравнително литературознание
Катедра: История на литературата и сравнително литературозн.
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.)
-127
Професор - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език – История на българския език
Катедра: Общо езикознание и история на българския език
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.)
-127
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.1 Физически науки
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
Катедра: Физика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.)
-127
Доцент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език – История на българския език
Катедра: Общо езикознание и история на българския език
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.)
-127
Доцент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.7 Администрация и управление
Икономика и управление – Основи на управлението, Икономика на предприятието
Катедра: Управление и количествени методи в икономиката
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.)
-127
Главен асистент - 1 бр.
5 Технически науки
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Автоматизация на области от нематериалната сфера - просвета, наука
Катедра: ЕКИТ
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.)
-127
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Ботаника
Катедра: Ботаника и методика на обуч. по биология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.)
-127
Професор - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Генетика – Обща и популационна генетика
Катедра: Биология на развитието
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.)
-127
Доцент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Гражданско процесуално право
Катедра: Гражданскоправни науки
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.)
-127
Главен асистент - 1 бр.
5 Технически науки
5.1 Машинно инженерство
Режещи инструменти
Катедра: Машиностроене и транспорт
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.)
-127
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Аналитична химия
Катедра: Аналитична химия и компютърна химия
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.)
-127
Професор - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.3 Политически науки
Теория на международните отношения
Катедра: Политически науки
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.)
-127
Докторант-редовен - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Романски езици
Катедра: Романистика и германистика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 19/02.03.2018 г.)
-173
Докторант-редовен - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Молекулярна биология
Катедра: Физиология на растенията и молекулярна биология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 19/02.03.2018 г.)
-173
Докторант-задочен - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Римско право
Катедра: Теория и история на правото
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 19/02.03.2018 г.)
-173
Докторант-редовен - 2 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Микробиология
Катедра: Биохимия и микробиология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 19/02.03.2018 г.)
-173
Докторант-редовен - 2 бр.
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по биологи
Катедра: Ботаника и методика на обуч. по биология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 19/02.03.2018 г.)
-173
Докторант-редовен - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Гражданско и семейно право
Катедра: Гражданскоправни науки
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 19/02.03.2018 г.)
-173
Докторант-редовен - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Биохимия
Катедра: Биохимия и микробиология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 19/02.03.2018 г.)
-173
Докторант-редовен - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Френскоезична литература
Катедра: Романистика и германистика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 19/02.03.2018 г.)
-173
Докторант-редовен - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Физиология на растенията
Катедра: Физиология на растенията и молекулярна биология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 19/02.03.2018 г.)
-173
Докторант-редовен - 2 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни технологии
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 14/13.02.2018 г.)
-192
Докторант-редовен - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономика и управление (индустрия)
Катедра: Управление и количествени методи в икономиката
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 14/13.02.2018 г.)
-192
Докторант-редовен - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 14/13.02.2018 г.)
-192
Докторант-задочен - 2 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.3 Политически науки
Политически науки
Катедра: Политически науки
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 14/13.02.2018 г.)
-192
Докторант-задочен - 2 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Финанси и счетоводство
Катедра: Финанси и счетоводство
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 14/13.02.2018 г.)
-192
Докторант-редовен - 3 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Математически анализ
Катедра: Математически анализ
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 14/13.02.2018 г.)
-192
Докторант-задочен - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
История на икономическите учения
Катедра: Икономически науки
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 14/13.02.2018 г.)
-192
Докторант-редовен - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Софтуерни технологии
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 14/13.02.2018 г.)
-192
Докторант-редовен - 2 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.3 Политически науки
Политически науки
Катедра: Политически науки
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 14/13.02.2018 г.)
-192
Докторант-редовен - 2 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Финанси и счетоводство
Катедра: Финанси и счетоводство
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 14/13.02.2018 г.)
-192
Докторант-задочен - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по физика
Катедра: Образователни технологии
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 14/13.02.2018 г.)
-192
Докторант-редовен - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
История на икономическите учения
Катедра: Икономически науки
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 14/13.02.2018 г.)
-192
Докторант-задочен - 2 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърна информатика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 14/13.02.2018 г.)
-192

Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20