Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Степен/Длъжност
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Конкурси от 1 до 50 от 804 намерени!

Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Обява Дни
Професор - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Компютърни мрежи и комуникации
Катедра: Компютърни системи
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 46/09.06.2017 г.)
-43
Доцент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Международно частно право
Катедра: Международно и сравнително право
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 46/09.06.2017 г.)
-43
Доцент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.7 Администрация и управление
Публична администрация
Катедра: Управление и количествени методи в икономиката
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 46/09.06.2017 г.)
-43
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Политическа икономия – Икономика на публичния сектор
Катедра: Икономически науки
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 46/09.06.2017 г.)
-43
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Изкуствен интелект
Катедра: Компютърни системи
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 46/09.06.2017 г.)
-43
Главен асистент - 2 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърна информатика
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 46/09.06.2017 г.)
-43
Доцент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Световно стопанство и международни икономически отношения – Европейска икономика
Катедра: Маркетинг и международни икономически отношения
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 46/09.06.2017 г.)
-43
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Политическа икономия – Макроикономика
Катедра: Икономически науки
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 46/09.06.2017 г.)
-43
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Аналитична химия – Анализ на лекарствени вещества
Катедра: Аналитична химия и компютърна химия
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 46/09.06.2017 г.)
-43
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 46/09.06.2017 г.)
-43
Професор - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Гражданско и семейно право
Катедра: Гражданскоправни науки
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 46/09.06.2017 г.)
-43
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Публични финанси
Катедра: Финанси и счетоводство
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 46/09.06.2017 г.)
-43
Доцент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.2 История и археология
Нова и най-нова обща история – История на религиите
Катедра: История и археология
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 46/09.06.2017 г.)
-43
Професор - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Ботаника – Анатомия и морфология на растенията
Катедра: Ботаника и методика на обуч. по биология
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 46/09.06.2017 г.)
-43
Главен асистент - 2 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни технологии
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 46/09.06.2017 г.)
-43
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Корпоративни финанси
Катедра: Финанси и счетоводство
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 46/09.06.2017 г.)
-43
Доцент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология – Социални изследвания на науката и технологиите
Катедра: Приложна и институционална социология
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 46/09.06.2017 г.)
-43
Професор - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Маркетинг - Реклама, Връзки с обществеността, Комуникационна политика
Катедра: Маркетинг и международни икономически отношения
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 46/09.06.2017 г.)
-43
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърна информатика
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 46/09.06.2017 г.)
-43
Професор - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химична технология
Катедра: Химична технология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 46/09.06.2017 г.)
-74
Доцент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Германски езици: Когнитивна лингвистика и историческа граматика на английския език
Катедра: Английска филология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 46/09.06.2017 г.)
-74
Главен асистент - 1 бр.
5 Технически науки
5.1 Машинно инженерство
Автомобили, трактори и кари
Катедра: ЕКИТ
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 46/09.06.2017 г.)
Забележка: За нуждите на Техническия колеж, гр. Смолян
-74
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Аналитична химия
Катедра: Аналитична химия и компютърна химия
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 46/09.06.2017 г.)
-74
Доцент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Френска литература
Катедра: Романистика и германистика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 46/09.06.2017 г.)
-74
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Технология на неорганичните вещества
Катедра: Химична технология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 46/09.06.2017 г.)
-74
Професор - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Българска литература – Българска литература от Освобождението до края на Първата световна война и Историческа поетика на българската литература
Катедра: История на литературата и сравнително литературозн.
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 46/09.06.2017 г.)
-74
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Клетъчна биология
Катедра: Биология на развитието
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 46/09.06.2017 г.)
-74
Докторант-редовен - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни технологии
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 17/21.02.2017 г.)
-184
Докторант-редовен - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Етнология
Катедра: Етнология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 17/21.02.2017 г.)
-184
Докторант-редовен - 2 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Биохимия
Катедра: Биохимия и микробиология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 17/21.02.2017 г.)
-184
Докторант-редовен - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Руска литература
Катедра: Руска филология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 17/21.02.2017 г.)
-184
Докторант-задочен - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по биология
Катедра: Ботаника и методика на обуч. по биология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 17/21.02.2017 г.)
-184
Докторант-редовен - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Науки за културата
Катедра: Етнология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 17/21.02.2017 г.)
-184
Докторант-редовен - 2 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Микробиология
Катедра: Биохимия и микробиология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 17/21.02.2017 г.)
-184
Докторант-редовен - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология
Катедра: Социология и наука за човека
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 17/21.02.2017 г.)
-184
Докторант-редовен - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Математическо моделиране и приложение на математиката
Катедра: Приложна математика и моделиране
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 17/21.02.2017 г.)
-184
Докторант-редовен - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Генетика
Катедра: Биология на развитието
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 17/21.02.2017 г.)
-184
Докторант-редовен - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра: Софтуерни технологии
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 17/21.02.2017 г.)
-184
Докторант-редовен - 2 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология
Катедра: Приложна и институционална социология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 17/21.02.2017 г.)
-184
Докторант-редовен - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Диференциални уравнения
Катедра: Математически анализ
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 17/21.02.2017 г.)
-184
Докторант-редовен - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Молекулярна биология
Катедра: Физиология на растенията и молекулярна биология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 17/21.02.2017 г.)
-184
Докторант-задочен - 2 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърна информатика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 17/21.02.2017 г.)
-184
Докторант-редовен - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социална антропология
Катедра: Етнология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 17/21.02.2017 г.)
-184
Докторант-редовен - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Клетъчна биология
Катедра: Биология на развитието
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 17/21.02.2017 г.)
-184
Докторант-редовен - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Математически анализ
Катедра: Математически анализ
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 17/21.02.2017 г.)
-184
Доцент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Стопанско право
Катедра: Гражданскоправни науки
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 94/25.11.2016 г.)
-239
Доцент - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра: Компютърни системи
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 94/25.11.2016 г.)
-270
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика (за нуждите на ФМИ)
Катедра: Софтуерни технологии
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 94/25.11.2016 г.)
-270
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Аналитична химия
Катедра: Аналитична химия и компютърна химия
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 94/25.11.2016 г.)
-270
Главен асистент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен немски език
Катедра: Романистика и германистика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 94/25.11.2016 г.)
-270

Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17