Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Степен/Длъжност
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Конкурси от 1 до 50 от 1110 намерени!

Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Обява Дни
Доцент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Финансови пазари и финансови инструменти
Катедра: Финанси и счетоводство
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
-99
Доцент - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Катедра: Начална училищна педагогика
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
-99
Доцент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.3 Философия
Логика – Некласическа философска логика
Катедра: Философия
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
-99
Доцент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.7 Администрация и управление
Икономика и управление – Управление на човешките ресурси
Катедра: Управление и количествени методи в икономиката
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
-99
Доцент - 1 бр.
8 Изкуства
8.3 Музикално и танцово изкуство
Музикознание и музикално изкуство: технологични модели на преподаването по инструмент – акордеон
Катедра: Музика
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
-99
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Изчислителна математика
Катедра: Приложна математика и моделиране
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
-99
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Политическа икономия – Микроикономика и Макроикономика
Катедра: Икономически науки
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
-99
Доцент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Международно право и международни отношения
Катедра: Публичноправни науки
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
-99
Професор - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по математика в началния етап на СУ
Катедра: Начална училищна педагогика
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
-99
Професор - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Математически анализ
Катедра: Математически анализ
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
-99
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Счетоводна отчетност в нефинансовия сектор
Катедра: Финанси и счетоводство
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
-99
Главен асистент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.4 Религия и теология
Библейско богословие – Нов завет
Катедра: Теология
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
-99
Доцент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Българска литература – Българска литература след Първата световна война
Катедра: История на литературата и сравнително литературозн.
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
-129
Главен асистент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.3 Философия
Логика – Формална и философска логика
Катедра: Философия
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
-129
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.1 Физически науки
Атомна и ядрена физика
Катедра: Образователни технологии
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
-129
Доцент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Английска литература: Романтизъм и Превод на култура
Катедра: Английска филология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
-129
Главен асистент - 1 бр.
5 Технически науки
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Теория на електронните вериги и електронна схемотехника
Катедра: ЕКИТ
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
-129
Главен асистент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици – полски език
Катедра: Славистика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
-129
Професор - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по физика
Катедра: Образователни технологии
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
-129
Доцент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици – Синтаксис и стилистика
Катедра: Руска филология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
-129
Доцент - 1 бр.
5 Технически науки
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Теория на електронните вериги и електронна схемотехника
Катедра: ЕКИТ
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
-129
Професор - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски литератури
Катедра: Славистика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
-129
Главен асистент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен немски език
Катедра: Романистика и германистика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
-129
Доцент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език – Старобългарски език
Катедра: Общо езикознание и история на българския език
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
-129
Главен асистент - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра: Компютърни технологии
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
Забележка: за нуждите на Филиал – гр. Смолян
-129
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.1 Физически науки
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
Катедра: Образователни технологии
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
-129
Главен асистент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Английски език – юридически английски език
Катедра: Теория и история на правото
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
-129
Докторант-задочен - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
История на икономическите учения
Катедра: Икономически науки
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 18/01.03.2019 г.)
-171
Докторант-редовен - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърна информатика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 18/01.03.2019 г.)
-171
Докторант-задочен - 2 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Финанси и счетоводство
Катедра: Финанси и счетоводство
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 18/01.03.2019 г.)
-171
Докторант-редовен - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Теория на държавата и правото
Катедра: Теория и история на правото
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 18/01.03.2019 г.)
-171
Докторант-задочен - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра: Софтуерни технологии
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 18/01.03.2019 г.)
-171
Докторант-редовен - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Неорганична химия
Катедра: Обща и неорг. химия с мет. на обуч. по химия
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 18/01.03.2019 г.)
-171
Докторант-задочен - 2 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Софтуерни технологии
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 18/01.03.2019 г.)
-171
Докторант-задочен - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Гражданско и семейно право
Катедра: Гражданскоправни науки
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 18/01.03.2019 г.)
-171
Докторант-редовен - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
История на икономическите учения
Катедра: Икономически науки
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 18/01.03.2019 г.)
-171
Докторант-редовен - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Математически анализ
Катедра: Математически анализ
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 18/01.03.2019 г.)
-171
Докторант-редовен - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Римско право
Катедра: Теория и история на правото
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 18/01.03.2019 г.)
-171
Докторант-редовен - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра: Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 18/01.03.2019 г.)
-171
Докторант-редовен - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Ботаника
Катедра: Ботаника и методика на обуч. по биология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 18/01.03.2019 г.)
-171
Докторант-редовен - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Софтуерни технологии
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 18/01.03.2019 г.)
-171
Докторант-задочен - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.3 Политически науки
Политически науки
Катедра: Политически науки и национална сигурност
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 18/01.03.2019 г.)
-171
Докторант-задочен - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Политическа икономия
Катедра: Икономически науки
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 18/01.03.2019 г.)
-171
Докторант-редовен - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Диференциални уравнения
Катедра: Математически анализ
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 18/01.03.2019 г.)
-171
Докторант-задочен - 2 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Наказателен процес
Катедра: Наказателноправни науки
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 18/01.03.2019 г.)
-171
Докторант-редовен - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.3 Политически науки
Политически науки
Катедра: Политически науки и национална сигурност
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 18/01.03.2019 г.)
-171
Докторант-задочен - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърна информатика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 18/01.03.2019 г.)
-171
Докторант-редовен - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Политическа икономия
Катедра: Икономически науки
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 18/01.03.2019 г.)
-171
Докторант-задочен - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
История на държавата и правото
Катедра: Теория и история на правото
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 18/01.03.2019 г.)
-171
Докторант-редовен - 2 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химия
Катедра: Органична химия
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 18/01.03.2019 г.)
-171

Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23