Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Степен/Длъжност
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Конкурси от 1 до 12 от 12 намерени!

Обява Дни
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
История на българската държава и право
Катедра: Теория и история на правото
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 88/08.11.2019 г.)
Забележка: На 1/2 щат
24
Главен асистент - 1 бр.
5 Технически науки
5.1 Машинно инженерство
Металорежещи машини и системи
Катедра: Машиностроене и транспорт
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 88/08.11.2019 г.)
24
Главен асистент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Американска литература и култура
Катедра: Английска филология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 88/08.11.2019 г.)
24
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Обща и неорганична химия
Катедра: Обща и неорг. химия с мет. на обуч. по химия
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 88/08.11.2019 г.)
24
Главен асистент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.4 Религия и теология
Библейско богословие – Нов завет
Катедра: Теология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 88/08.11.2019 г.)
24
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 88/08.11.2019 г.)
24
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Политическа икономия – Геоикономика
Катедра: Икономически науки
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 88/08.11.2019 г.)
24
Главен асистент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Руски език
Катедра: Руска филология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 88/08.11.2019 г.)
24
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни технологии
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 88/08.11.2019 г.)
24
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Международно частно право
Катедра: Гражданскоправни науки
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 88/08.11.2019 г.)
24
Главен асистент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Общо и сравнително езикознание
Катедра: Общо езикознание и история на българския език
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 88/08.11.2019 г.)
24
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Зоология – Зоология на безгръбначните
Катедра: Зоология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 88/08.11.2019 г.)
24