Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 50 от 691 намерени!

Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Процедурa
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
8 Изкуства
8.3 Музикално и танцово изкуство
Музикознание и музикално изкуство
Катедра: Музика
Начална дата: 15.02.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 05.04.2019 г.
Крайна дата: 05.04.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Петър Веселинов Койчев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Катедра: Предучилищна педагогика
Начална дата: 09.01.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 05.03.2019 г.
Крайна дата: 05.03.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Биляна Младенова Калоферова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Етнология
Катедра: Етнология
Начална дата: 21.12.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 28.02.2019 г.
Крайна дата: 28.02.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Зорница Георгиева Пранджева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Специална педагогика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 21.12.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 28.02.2019 г.
Крайна дата: 28.02.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Катя Стайкова Стоилова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.1 Теория и управление на образованието
Управление на образованието
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 21.12.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 08.03.2019 г.
Крайна дата: 08.03.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Катерина Благоева Василева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Специална педагогика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 21.12.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 08.03.2019 г.
Крайна дата: 08.03.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Марияна Атанасова Стоянова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра: Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Начална дата: 19.12.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 20.02.2019 г.
Крайна дата: 20.02.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Ангел Стоянов Ангелов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химия
Катедра: Органична химия
Начална дата: 18.12.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 22.02.2019 г.
Крайна дата: 22.02.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Павел Руменов Янев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Математически анализ
Катедра: Математически анализ
Начална дата: 28.11.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 17.01.2019 г.
Крайна дата: 17.01.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Атанас Василев Илчев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Екология и опазване на екосистемите
Катедра: Екология и опазване на околната среда
Начална дата: 28.11.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 28.02.2019 г.
Крайна дата: 28.02.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Владимир Дамянов Добрев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Екология и опазване на екосистемите
Катедра: Екология и опазване на околната среда
Начална дата: 28.11.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 28.02.2019 г.
Крайна дата: 28.02.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Добромир Дамянов Добрев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Науки за културата
Катедра: Етнология
Начална дата: 23.11.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 06.02.2019 г.
Крайна дата: 06.02.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Петко Деянов Георгиев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Етнология
Катедра: Етнология
Начална дата: 23.11.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 15.02.2019 г.
Крайна дата: 15.02.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Гергана Цонева Цонева.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Наказателно право
Катедра: Наказателноправни науки
Начална дата: 20.11.2018 г.
Краен срок за подаване на документи: 20.01.2019 г.
Крайна дата: 01.03.2019 г.
Резултат: Избрани за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Ваня Николаева Тодорова и д-р Петя Константинова Хаджийска-Йосифова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология
Катедра: Социология и наука за човека
Начална дата: 19.11.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 04.02.2019 г.
Крайна дата: 04.02.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Димитър Ангелов Панчев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология
Катедра: Приложна и институционална социология
Начална дата: 06.11.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 11.02.2019 г.
Крайна дата: 11.02.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Ерхан Рамаданов Ахмедов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Наказателно право
Катедра: Наказателноправни науки
Начална дата: 31.10.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 20.12.2018 г.
Крайна дата: 20.12.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Нина Валериева Тагарова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по изобразително изкуство
Катедра: Естетическо възпитание
Начална дата: 30.10.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 18.12.2018 г.
Крайна дата: 18.12.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Мирена Иванова Васева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по изобразително изкуство
Катедра: Естетическо възпитание
Начална дата: 25.10.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 17.12.2018 г.
Крайна дата: 17.12.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Боян Людмилов Блажев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Геометрия и топология
Катедра: Алгебра и геометрия
Начална дата: 04.10.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 24.01.2019 г.
Крайна дата: 24.01.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Димитър Руменов Разпопов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по физика
Катедра: Образователни технологии
Начална дата: 20.07.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 16.10.2018 г.
Крайна дата: 16.10.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Мариета Иванова Атанасова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по физика
Катедра: Образователни технологии
Начална дата: 20.07.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 16.10.2018 г.
Крайна дата: 16.10.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" Стефан Николаев Николов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Международно право и международни отношения
Катедра: Международно право, международни отношения и право на Европейския съюз (закрита)
Начална дата: 13.07.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 05.10.2018 г.
Крайна дата: 05.10.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Пламен Стоянов Георгиев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърна информатика
Начална дата: 13.07.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 05.10.2018 г.
Крайна дата: 05.10.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Галя Илиева Шивачева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Международно право и международни отношения
Катедра: Международно право, международни отношения и право на Европейския съюз (закрита)
Начална дата: 13.07.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 12.10.2018 г.
Крайна дата: 12.10.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Владимир Петров Вълев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Международно право и международни отношения
Катедра: Международно право, международни отношения и право на Европейския съюз (закрита)
Начална дата: 13.07.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 12.10.2018 г.
Крайна дата: 12.10.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Мария Вълкова Христозова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Политическа икономия
Катедра: Икономически науки
Начална дата: 26.06.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 20.09.2018 г.
Крайна дата: 20.09.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Игнат Трифонов Игнатов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химия
Катедра: Органична химия
Начална дата: 04.05.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 27.07.2018 г.
Крайна дата: 27.07.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Йордан Иванов Стремски.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език (Морфология)
Катедра: Български език
Начална дата: 03.05.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 26.06.2018 г.
Крайна дата: 26.06.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Здравко Милчев Минчев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Германски езици: английски език
Катедра: Английска филология
Начална дата: 30.04.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 15.06.2018 г.
Крайна дата: 15.06.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Кристина Стоянова Крислова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.1 Физически науки
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
Катедра: Физика
Начална дата: 30.04.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 26.06.2018 г.
Крайна дата: 26.06.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Валентин Ганчев Кабаджов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химия
Катедра: Органична химия
Начална дата: 27.04.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 05.07.2018 г.
Крайна дата: 05.07.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Светлана Любенова Аврамова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология
Катедра: Социология и наука за човека
Начална дата: 27.04.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 04.07.2018 г.
Крайна дата: 04.07.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Атанаска Илиянова Маджарова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 27.04.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 13.07.2018 г.
Крайна дата: 13.07.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Дамян Димитров Митев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра: Компютърни технологии
Начална дата: 24.04.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 25.06.2018 г.
Крайна дата: 25.06.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Валя Спасова Арнаудова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информационни технологии
Катедра: Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Начална дата: 24.04.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 25.06.2018 г.
Крайна дата: 25.06.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Кирина Димитрова Бойкова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни технологии
Начална дата: 24.04.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 28.06.2018 г.
Крайна дата: 28.06.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Маргарита Христова Атанасова.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 17.04.2018 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.07.2018 г.
Крайна дата: 02.10.2018 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Диана Минкова Димитрова.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информационни технологии
Катедра: Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Начална дата: 17.04.2018 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.07.2018 г.
Крайна дата: 10.10.2018 г.
Резултат: Избрани за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Кирина Димитрова Бойкова и д-р Деница Ангелова Шаркова.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Политическа икономия – Икономическа политика
Катедра: Икономически науки
Начална дата: 17.04.2018 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.07.2018 г.
Крайна дата: 01.10.2018 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Блага Петрова Маджурова.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Маркетинг – Комуникационна политика
Катедра: Маркетинг и международни икономически отношения
Начална дата: 17.04.2018 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.07.2018 г.
Крайна дата: 01.10.2018 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистет" - д-р Любомир Йорданов Стойчев.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Маркетинг – Маркетингови изследвания
Катедра: Маркетинг и международни икономически отношения
Начална дата: 17.04.2018 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.07.2018 г.
Крайна дата: 01.10.2018 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Катерина Йорданова Козлуджова.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Аналитична химия
Катедра: Аналитична химия и компютърна химия
Начална дата: 17.04.2018 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.06.2018 г.
Крайна дата: 25.07.2018 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "гл. ас." - д-р Слава Христова Цонева.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Ботаника
Катедра: Ботаника и методика на обуч. по биология
Начална дата: 17.04.2018 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.06.2018 г.
Крайна дата: 17.07.2018 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "гл. ас." - д-р Красимир Тихомиров Тодоров.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Екология и опазване на екосистемите
Катедра: Екология и опазване на околната среда
Начална дата: 17.04.2018 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.07.2018 г.
Крайна дата: 09.10.2018 г.
Забележка: За нуждите на филиал - гр. Кърджали.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Костадинка Тодорова Тодорова за нуждите на филиал - гр. Кърджали.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Софтуерни технологии
Начална дата: 17.04.2018 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.07.2018 г.
Крайна дата: 10.10.2018 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Стоян Николов Черешаров.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
5 Технически науки
5.1 Машинно инженерство
Режещи инструменти
Катедра: Машиностроене и транспорт
Начална дата: 17.04.2018 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.06.2018 г.
Крайна дата: 10.07.2018 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност гл. ас. - д-р Емил Георгиев Велев.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
5 Технически науки
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Автоматизация на области от нематериалната сфера - просвета, наука
Катедра: ЕКИТ
Начална дата: 17.04.2018 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.06.2018 г.
Крайна дата: 10.07.2018 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност гл. ас. - д-р Диана Велкова Стоянова.
Заемане на академична длъжност "доцент"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 17.04.2018 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.07.2018 г.
Крайна дата: 09.10.2018 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Александър Йорданов Линков.
Заемане на академична длъжност "доцент"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по чужд език – английски език
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 17.04.2018 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.07.2018 г.
Крайна дата: 02.10.2018 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - Гл. ас. д-р Хилда Нишан Терлемезян.
Публична академична лекция: 25.01.2019 г.

Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14