Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 50 от 640 намерени!

Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Процедурa
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химия
Катедра: Органична химия
Начална дата: 04.05.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 27.07.2018 г.
Крайна дата: 27.07.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Йордан Иванов Стремски.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език (Морфология)
Катедра: Български език
Начална дата: 03.05.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 26.06.2018 г.
Крайна дата: 26.06.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Здравко Милчев Минчев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Германски езици: английски език
Катедра: Английска филология
Начална дата: 30.04.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 15.06.2018 г.
Крайна дата: 15.06.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Кристина Стоянова Крислова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.1 Физически науки
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
Катедра: Физика
Начална дата: 30.04.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 26.06.2018 г.
Крайна дата: 26.06.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Валентин Ганчев Кабаджов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химия
Катедра: Органична химия
Начална дата: 27.04.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 05.07.2018 г.
Крайна дата: 05.07.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Светлана Любенова Аврамова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология
Катедра: Социология и наука за човека
Начална дата: 27.04.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 04.07.2018 г.
Крайна дата: 04.07.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Атанаска Илиянова Маджарова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 27.04.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 13.07.2018 г.
Крайна дата: 13.07.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Дамян Димитров Митев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра: Компютърни технологии
Начална дата: 24.04.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 25.06.2018 г.
Крайна дата: 25.06.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Валя Спасова Арнаудова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информационни технологии
Катедра: Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Начална дата: 24.04.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 25.06.2018 г.
Крайна дата: 25.06.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Кирина Димитрова Бойкова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни технологии
Начална дата: 24.04.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 28.06.2018 г.
Крайна дата: 28.06.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Маргарита Христова Атанасова.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Аналитична химия
Катедра: Аналитична химия и компютърна химия
Начална дата: 17.04.2018 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.06.2018 г.
Крайна дата: 25.07.2018 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "гл. ас." - д-р Слава Христова Цонева.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Ботаника
Катедра: Ботаника и методика на обуч. по биология
Начална дата: 17.04.2018 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.06.2018 г.
Крайна дата: 17.07.2018 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "гл. ас." - д-р Красимир Тихомиров Тодоров.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
5 Технически науки
5.1 Машинно инженерство
Режещи инструменти
Катедра: Машиностроене и транспорт
Начална дата: 17.04.2018 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.06.2018 г.
Крайна дата: 10.07.2018 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност гл. ас. - д-р Емил Георгиев Велев.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
5 Технически науки
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Автоматизация на области от нематериалната сфера - просвета, наука
Катедра: ЕКИТ
Начална дата: 17.04.2018 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.06.2018 г.
Крайна дата: 10.07.2018 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност гл. ас. - д-р Диана Велкова Стоянова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Граждански процес
Катедра: Гражданскоправни науки
Начална дата: 13.04.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 04.07.2018 г.
Крайна дата: 04.07.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Атанас Константинов Блидов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социална антропология
Катедра: Етнология
Начална дата: 12.04.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 05.07.2018 г.
Крайна дата: 05.07.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Свобода Максимова Стоева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Гражданско и семейно право
Катедра: Гражданскоправни науки
Начална дата: 05.04.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 14.06.2018 г.
Крайна дата: 14.06.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Ивайло Стоилов Василев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Математическо моделиране и приложение на математиката
Катедра: Приложна математика и моделиране
Начална дата: 04.04.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 15.06.2018 г.
Крайна дата: 15.06.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Мая Пламенова Стоименова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Ботаника
Катедра: Ботаника и методика на обуч. по биология
Начална дата: 02.04.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 18.05.2018 г.
Крайна дата: 18.05.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Красимир Тихомиров Тодоров.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономика и управление (индустрия)
Катедра: Управление и количествени методи в икономиката
Начална дата: 23.03.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 18.05.2018 г.
Крайна дата: 18.05.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Катерина Йорданова Козлуджова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
8 Изкуства
8.3 Музикално и танцово изкуство
Музикознание и музикално изкуство
Катедра: Музика
Начална дата: 23.03.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 17.05.2018 г.
Крайна дата: 17.05.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Станка Иванова Даутовска.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Романски езци (Съвременен испански език – Лексикология на съвременния испански език)
Катедра: Романистика и германистика
Начална дата: 20.03.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 12.06.2018 г.
Крайна дата: 12.06.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Гергана Ангелова Петкова-Заралиева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Романски езци (Съвременен испански език – Лексикология на съвременния испански език)
Катедра: Романистика и германистика
Начална дата: 20.03.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 12.06.2018 г.
Крайна дата: 12.06.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Пресентасион Ортега Ортега.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.1 Теория и управление на образованието
Управление на образованието
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 13.03.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 25.05.2018 г.
Крайна дата: 25.05.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Марияна Валентинова Бизова-Георгиева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Аналитична химия
Катедра: Аналитична химия и компютърна химия
Начална дата: 10.03.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 22.05.2018 г.
Крайна дата: 22.05.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Стефка Руменова Начкова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Наказателно право
Катедра: Наказателноправни науки
Начална дата: 09.03.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 24.04.2018 г.
Крайна дата: 24.04.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Силвия Александрова Цанкова-Захариева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Административно право и административен процес
Катедра: Публичноправни науки
Начална дата: 09.03.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 29.05.2018 г.
Крайна дата: 29.05.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Марияна Иванова Анастасова-Тумбакова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърна информатика
Начална дата: 06.03.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 14.05.2018 г.
Крайна дата: 14.05.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Тодор Ангелов Ангелов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърна информатика
Начална дата: 06.03.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 14.05.2018 г.
Крайна дата: 14.05.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Тодор Минков Рачовски.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Ботаника
Катедра: Ботаника и методика на обуч. по биология
Начална дата: 02.03.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 20.04.2018 г.
Крайна дата: 20.04.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Юлиан Александров Маринов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социална антропология
Катедра: Етнология
Начална дата: 15.02.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 21.05.2018 г.
Крайна дата: 21.05.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Светослава Валентинова Манчева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра: Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Начална дата: 29.01.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 28.03.2018 г.
Крайна дата: 28.03.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Венета Веселинова Табакова-Комсалова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология
Катедра: Приложна и институционална социология
Начална дата: 17.01.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 30.03.2018 г.
Крайна дата: 30.03.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Пламен Йорданов Нанов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Зоология
Катедра: Зоология
Начална дата: 15.01.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 23.02.2018 г.
Крайна дата: 23.02.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Мирослав Иванов Антов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Молекулярна биология
Катедра: Физиология на растенията и молекулярна биология
Начална дата: 12.01.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 20.02.2018 г.
Крайна дата: 20.02.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Фериха Мюмюнова Церкова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Екология и опазване на екосистемите
Катедра: Екология и опазване на околната среда
Начална дата: 04.01.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 28.02.2018 г.
Крайна дата: 28.02.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Весела Милчева Генина.
Придобиване на научна степен "доктор на науките"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Българска литература
Катедра: История на литературата и сравнително литературозн.
Начална дата: 21.12.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 07.03.2018 г.
Крайна дата: 07.03.2018 г.
Резултат: Присъдена НС "доктор на науките" на доц. д-р Татяна Иванова Ичевска.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 19.12.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 23.02.2018 г.
Крайна дата: 23.02.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Константина Павлова Граматова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информационни технологии
Катедра: Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Начална дата: 19.12.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 21.02.2018 г.
Крайна дата: 21.02.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Деница Ангелова Шаркова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Софтуерни технологии
Начална дата: 19.12.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 23.02.2018 г.
Крайна дата: 23.02.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Стоян Николов Черешаров.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Международно право и международни отношения
Катедра: Международно право, международни отношения и право на Европейския съюз (закрита)
Начална дата: 18.12.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 31.01.2018 г.
Крайна дата: 31.01.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Станислав Васков Станев.
Придобиване на научна степен "доктор на науките"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен български език
Катедра: Български език
Начална дата: 18.12.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 12.03.2018 г.
Крайна дата: 12.03.2018 г.
Резултат: Присъдена НС "доктор на науките" на доц. д-р Ваня Иванова Зидарова.
Придобиване на научна степен "доктор на науките"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Теория и история на литературата
Катедра: Славистика
Начална дата: 14.12.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 22.02.2018 г.
Крайна дата: 22.02.2018 г.
Резултат: Присъдена НС "доктор на науките" на доц. д-р Жоржета Петрова Чолакова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.1 Теория и управление на образованието
Управление на образованието
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 21.11.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 19.01.2018 г.
Крайна дата: 19.01.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Юлиян Иванов Петров.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.1 Теория и управление на образованието
Управление на образованието
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 19.11.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 19.01.2018 г.
Крайна дата: 19.01.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Маргарита Цонкова Бозова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Наказателен процес
Катедра: Наказателноправни науки
Начална дата: 14.11.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 26.01.2018 г.
Крайна дата: 26.01.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Димитрия Николаева Дърмонска.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информационни технологии
Катедра: Начална училищна педагогика
Начална дата: 10.11.2017 г.
Краен срок за подаване на документи: 10.01.2018 г.
Крайна дата: 20.02.2018 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Вилислав Иванов Радев.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химия
Катедра: Органична химия
Начална дата: 10.11.2017 г.
Краен срок за подаване на документи: 10.01.2018 г.
Крайна дата: 20.02.2018 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Димитър Георгиев Божилов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка
Катедра: Теория и методика на физическото възпитание и спорт
Начална дата: 10.11.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 15.12.2017 г.
Крайна дата: 15.12.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Владимир Данчев Йорданов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Германски езици: английски език
Катедра: Английска филология
Начална дата: 08.11.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 17.01.2018 г.
Крайна дата: 17.01.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Славка Христева Грънчарова.

Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13