Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 50 от 504 намерени!

Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Процедурa
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Екология и опазване на екосистемите
Катедра: Екология и опазване на околната среда
Начална дата: 10.02.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 16.03.2017 г.
Крайна дата: 16.03.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Даниела Станиславова Кръстева-Малинова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Диференциални уравнения
Катедра: Математически анализ
Начална дата: 23.12.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 17.02.2017 г.
Крайна дата: 17.02.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Магдалена Асенова Веселинова
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по математика и информационни технологии
Катедра: Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Начална дата: 21.12.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 17.02.2017 г.
Крайна дата: 17.02.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Ваня Валентинова Бизова-Лалева
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра: Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Начална дата: 21.12.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 17.02.2017 г.
Крайна дата: 17.02.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Цветана Костадинова Димитрова
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Българска литература (Българска литература от Освобождението до края на Първата световна война)
Катедра: История на литературата и сравнително литературозн.
Начална дата: 21.12.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 20.02.2017 г.
Крайна дата: 20.02.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Шинка Георгиева Дичева -Христозова
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърна информатика
Начална дата: 17.12.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 16.02.2017 г.
Крайна дата: 16.02.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Силвия Николаева Гафтанджиева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърна информатика
Начална дата: 17.12.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 16.02.2017 г.
Крайна дата: 16.02.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Георги Петров Пашев.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.2 История и археология
Историография
Катедра: История и археология
Начална дата: 25.11.2016 г.
Краен срок за подаване на документи: 25.01.2017 г.
Крайна дата: 06.03.2017 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Станислав Николов Боянов.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.1 Физически науки
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
Катедра: Оптика, атомна и теоретична физика
Начална дата: 25.11.2016 г.
Краен срок за подаване на документи: 25.01.2017 г.
Крайна дата: 07.03.2017 г.
Резултат: Избрани за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Анелия Минчева Дакова и д-р Иван Кръстев Иванов.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Аналитична химия
Катедра: Аналитична химия и компютърна химия
Начална дата: 25.11.2016 г.
Краен срок за подаване на документи: 25.01.2017 г.
Крайна дата: 07.03.2017 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Веселина Христева Паскалева.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика (за нуждите на ФМИ)
Катедра: Софтуерни технологии
Начална дата: 25.11.2016 г.
Краен срок за подаване на документи: 25.01.2017 г.
Крайна дата: 01.03.2017 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Христо Тошков Христов.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика (за нуждите на ФИСН)
Катедра: Управление и количествени методи в икономиката
Начална дата: 25.11.2016 г.
Краен срок за подаване на документи: 25.01.2017 г.
Крайна дата: 01.03.2017 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Пеньо Георгиев Георгиев.
Придобиване на научна степен "доктор на науките"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Генетика
Катедра: Биология на развитието
Начална дата: 25.11.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 16.02.2017 г.
Крайна дата: 16.02.2017 г.
Резултат: Присъдена НС "доктор на науките" на доц. д-р Евгения Нешова Иванова
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 22.11.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 20.01.2017 г.
Крайна дата: 20.01.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Христина Христова Григорова
Придобиване на научна степен "доктор на науките"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език - История на българския език
Катедра: Общо езикознание и история на българския език
Начална дата: 22.11.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 22.02.2017 г.
Крайна дата: 22.02.2017 г.
Резултат: Присъдена НС "доктор на науките" на доц.д-р Христина Милева Тончева - Тодорова
Придобиване на научна степен "доктор на науките"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Римско право
Катедра: Теория и история на правото
Начална дата: 11.11.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 15.12.2016 г.
Крайна дата: 15.12.2016 г.
Резултат: присъдена НС "доктор на науките" на проф. д-р Малина Николова Новкиришка - Стоянова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици
Катедра: Славистика
Начална дата: 19.10.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 19.12.2016 г.
Крайна дата: 19.12.2016 г.
Резултат: присъдена ОНС "доктор" на Катерина Иванова Томова
Придобиване на научна степен "доктор на науките"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Българска литература
Катедра: История на литературата и сравнително литературозн.
Начална дата: 09.09.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 22.11.2016 г.
Крайна дата: 22.11.2016 г.
Резултат: присъдена НС "доктор на науките" на доц. д-р Иван Тодоров Русков.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.1 Физически науки
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
Катедра: Експериментална физика
Начална дата: 30.07.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 17.11.2016 г.
Крайна дата: 17.11.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Теодора Иванова Пашова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Романски езици (Съвременен френски език)
Катедра: Български език
Начална дата: 29.07.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 07.11.2016 г.
Крайна дата: 07.11.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Соня Хмаяк Мекенян
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Генетика
Катедра: Биология на развитието
Начална дата: 27.07.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 10.10.2016 г.
Крайна дата: 10.10.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Вида Христова Георгиева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (чешка литература)
Катедра: Славистика
Начална дата: 21.07.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 03.10.2016 г.
Крайна дата: 03.10.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Якуб Микулецки
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Политическа икономия
Катедра: Икономически науки
Начална дата: 21.07.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 07.10.2016 г.
Крайна дата: 07.10.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Делян Иванов Ангелов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици (полски език)
Катедра: Славистика
Начална дата: 18.07.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 21.09.2016 г.
Крайна дата: 21.09.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Димитрина Георгиева Костадинова-Хамзе.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Политическа икономия
Катедра: Икономически науки
Начална дата: 18.07.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 17.10.2016 г.
Крайна дата: 17.10.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Петко Нажад Миран.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Специална психология
Катедра: Психология
Начална дата: 15.07.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 14.10.2016 г.
Крайна дата: 14.10.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Стефан Любомиров Августинов
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Специална психология
Катедра: Психология
Начална дата: 15.07.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 14.10.2016 г.
Крайна дата: 14.10.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Митко Димитров Шошев
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Специална психология
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 12.07.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 14.10.2016 г.
Крайна дата: 14.10.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Албена Володева Игнатова
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици (Фразеология на съвременния руски език)
Катедра: Руска филология
Начална дата: 08.07.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 30.09.2016 г.
Крайна дата: 30.09.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Полина Андреева Димитрова
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Педагогическа и възрастова психология
Катедра: Психология
Начална дата: 08.07.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 14.10.2016 г.
Крайна дата: 14.10.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Венелина Стоева Стоева
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Наказателен процес
Катедра: Наказателноправни науки
Начална дата: 08.06.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 04.07.2016 г.
Крайна дата: 04.07.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Петя Константинова Хаджийска.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Политическа икономия
Катедра: Икономически науки
Начална дата: 08.06.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 18.07.2016 г.
Крайна дата: 18.07.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на - Добринка Иванова Стоянова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Теоретична химия
Катедра: Аналитична химия и компютърна химия
Начална дата: 27.05.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 20.09.2016 г.
Крайна дата: 20.09.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Веселина Христева Паскалева.
Придобиване на научна степен "доктор на науките"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Аналитична химия
Катедра: Аналитична химия и компютърна химия
Начална дата: 27.05.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 26.09.2016 г.
Крайна дата: 02.09.2016 г.
Резултат: Присъдена НС "доктор на науките" на доц. д-р Пламен Николов Пенчев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати
Катедра: Химична технология
Начална дата: 26.05.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 05.07.2016 г.
Крайна дата: 05.07.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Теменужка Николаева Манчева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (полска литература)
Катедра: Славистика
Начална дата: 21.05.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 15.07.2016 г.
Крайна дата: 15.07.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на - Мина Георгиева Стойнова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура)
Катедра: Теория и методика на физическото възпитание и спорт
Начална дата: 18.05.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 29.08.2016 г.
Крайна дата: 29.08.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Натали Нахи Едер.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Общо и сравнително езикознание
Катедра: Общо езикознание и история на българския език
Начална дата: 17.05.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 28.09.2016 г.
Крайна дата: 28.09.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Марияна Асенова Карталова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Технология на неорганичните вещества
Катедра: Химична технология
Начална дата: 10.05.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 29.06.2016 г.
Крайна дата: 29.06.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Ирена Петрова Костова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Специална педагогика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 10.05.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 27.06.2016 г.
Крайна дата: 27.06.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Надя Росенова Танева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.1 Теория и управление на образованието
Управление на образованието
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 10.05.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 11.07.2016 г.
Крайна дата: 11.07.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Вася Илиева Ликова-Арсенова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.1 Теория и управление на образованието
Управление на образованието
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 10.05.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 11.07.2016 г.
Крайна дата: 11.07.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Ваня Фердинандова Кастрева-Монова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.1 Теория и управление на образованието
Управление на образованието
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 10.05.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 11.07.2016 г.
Крайна дата: 11.07.2016 г.
Резултат: Присъден ОНС "доктор" на Елеонора Стоянова Лилова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 10.05.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 12.07.2016 г.
Крайна дата: 12.07.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Диана Минкова Димитрова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Специална педагогика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 10.05.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 30.09.2016 г.
Крайна дата: 30.09.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Мария Иванова Димитрова
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 05.05.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 30.06.2016 г.
Крайна дата: 30.06.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Пеньо Георгиев Георгиев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Специална педагогика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 27.04.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 20.06.2016 г.
Крайна дата: 20.06.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "докрор" на Лиляна Иванова Чобанова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 27.04.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 18.06.2016 г.
Крайна дата: 18.06.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Бистра Петрова Пощова-Николаева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономика и управление (индустрия)
Катедра: Управление и количествени методи в икономиката
Начална дата: 26.04.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 14.06.2016 г.
Крайна дата: 14.06.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Кирил Вълков Десев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Екология и опазване на екосистемите
Катедра: Екология и опазване на околната среда
Начална дата: 26.04.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 15.05.2016 г.
Крайна дата: 15.06.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Костадинка Тодорова Тодорова.

Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11