Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 50 от 561 намерени!

Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Процедурa
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химия
Катедра: Органична химия
Начална дата: 31.07.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 27.09.2017 г.
Крайна дата: 27.09.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Димитър Георгиев Божилов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Микробиология
Катедра: Биохимия и микробиология
Начална дата: 26.07.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 05.10.2017 г.
Крайна дата: 05.10.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Айше Сейхан Салим.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Екология и опазване на екосистемите
Катедра: Екология и опазване на околната среда
Начална дата: 24.07.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 19.09.2017 г.
Крайна дата: 19.09.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Йорданка Георгиева Христева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Международно право и международни отношения
Катедра: Международно и сравнително право
Начална дата: 17.07.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 18.09.2017 г.
Крайна дата: 18.09.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Стоян Пантелеев Мемцов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по български език и литература
Катедра: Предучилищна педагогика
Начална дата: 26.06.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 19.09.2017 г.
Крайна дата: 19.09.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Пенка Кръстева Вълчева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Молекулярна биология
Катедра: Физиология на растенията и молекулярна биология
Начална дата: 19.06.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 20.09.2017 г.
Крайна дата: 20.09.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Здравка Петрова Иванова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология
Катедра: Приложна и институционална социология
Начална дата: 16.06.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 25.09.2017 г.
Крайна дата: 25.09.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Донка Атанасова Кескинова.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Корпоративни финанси
Катедра: Финанси и счетоводство
Начална дата: 09.06.2017 г.
Краен срок за подаване на документи: 09.09.2017 г.
Крайна дата: 09.10.2017 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Петър Атанасов Атанасов.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Публични финанси
Катедра: Финанси и счетоводство
Начална дата: 09.06.2017 г.
Краен срок за подаване на документи: 09.09.2017 г.
Крайна дата: 09.10.2017 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Траян Павлов Йосифов.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Политическа икономия – Макроикономика
Катедра: Икономически науки
Начална дата: 09.06.2017 г.
Краен срок за подаване на документи: 09.09.2017 г.
Крайна дата: 09.10.2017 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Добринка Иванова Стоянова.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Политическа икономия – Икономика на публичния сектор
Катедра: Икономически науки
Начална дата: 09.06.2017 г.
Краен срок за подаване на документи: 09.09.2017 г.
Крайна дата: 09.10.2017 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Стефан Атанасов Райчев.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Клетъчна биология
Катедра: Биология на развитието
Начална дата: 09.06.2017 г.
Краен срок за подаване на документи: 09.08.2017 г.
Крайна дата: 10.10.2017 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Джемал Ахмед Мотен.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Технология на неорганичните вещества
Катедра: Химична технология
Начална дата: 09.06.2017 г.
Краен срок за подаване на документи: 09.08.2017 г.
Крайна дата: 10.10.2017 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Ирена Петрова Костова.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Аналитична химия
Катедра: Аналитична химия и компютърна химия
Начална дата: 09.06.2017 г.
Краен срок за подаване на документи: 09.08.2017 г.
Крайна дата: 10.10.2017 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Евелина Константинова Върбанова.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърна информатика
Начална дата: 09.06.2017 г.
Краен срок за подаване на документи: 09.09.2017 г.
Крайна дата: 11.10.2017 г.
Резултат: Избрани за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - ас. д-р Георги Петров Пашев и ас. д-р Силвия Николаева Гафтанджиева.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни технологии
Начална дата: 09.06.2017 г.
Краен срок за подаване на документи: 09.09.2017 г.
Крайна дата: 11.10.2017 г.
Резултат: Избрани за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - ас. д-р Мария Тонкова Василева и ас. д-р Мая Василева Стоева.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 09.06.2017 г.
Краен срок за подаване на документи: 09.09.2017 г.
Крайна дата: 11.10.2017 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Магдалена Асенова Веселинова.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
5 Технически науки
5.1 Машинно инженерство
Автомобили, трактори и кари
Катедра: ЕКИТ
Начална дата: 09.06.2017 г.
Краен срок за подаване на документи: 09.08.2017 г.
Крайна дата: 20.09.2017 г.
Резултат: Избран за заемане на академична длъжност "главен асистент" - инж. д-р Райчо Асенов Минчев. За нуждите на Технически колеж - гр. Смолян.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Науки за културата
Катедра: Етнология
Начална дата: 07.06.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 15.07.2017 г.
Крайна дата: 15.07.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Тотка Петрова Григорова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици (Лексикология на съвременния руски език)
Катедра: Руска филология
Начална дата: 30.05.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 06.07.2017 г.
Крайна дата: 06.07.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Боряна Тенчева Тенчева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.1 Физически науки
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
Катедра: Експериментална физика
Начална дата: 30.05.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 21.09.2017 г.
Крайна дата: 21.09.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Антонина Димчева Христова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Гражданско и семейно право
Катедра: Гражданскоправни науки
Начална дата: 25.05.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 30.06.2017 г.
Крайна дата: 30.06.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Таня Венциславова Йончева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Молекулярна биология
Катедра: Физиология на растенията и молекулярна биология
Начална дата: 22.05.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 30.06.2017 г.
Крайна дата: 30.06.2017 г.
Резултат: Присдена ОНС "доктор" на Николай Пламенов Аначков.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Специална психология
Катедра: Психология
Начална дата: 09.05.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 29.06.2017 г.
Крайна дата: 29.06.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Цветомира Ангелова Ангелова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 28.04.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 21.06.2017 г.
Крайна дата: 21.06.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Иван Георгиев Минов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
8 Изкуства
8.3 Музикално и танцово изкуство
Музикознание и музикално изкуство
Катедра: Музика
Начална дата: 27.04.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 07.06.2017 г.
Крайна дата: 07.06.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Мария Георгиева Калоферова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Романски езици (Съвременен испански език)
Катедра: Романистика и германистика
Начална дата: 26.04.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 07.06.2017 г.
Крайна дата: 07.06.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Таня Станиславова Найденова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Романски езици (Съвременен испански език)
Катедра: Романистика и германистика
Начална дата: 26.04.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 07.06.2017 г.
Крайна дата: 07.06.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Джесика Сиаботару Де Манев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Българска литература (стара българска литература)
Катедра: Българска литература и теория на литературата
Начална дата: 19.04.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 30.06.2017 г.
Крайна дата: 30.06.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Екатерина Станимирова Стойчева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език (Морфология)
Катедра: Български език
Начална дата: 18.04.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 27.06.2017 г.
Крайна дата: 27.06.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Милена Стоянова Видралска.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Клетъчна биология
Катедра: Биология на развитието
Начална дата: 17.04.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 23.05.2017 г.
Крайна дата: 23.05.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Джeмал Ахмед Мотен.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Молекулярна биология
Катедра: Физиология на растенията и молекулярна биология
Начална дата: 14.04.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 23.06.2017 г.
Крайна дата: 23.06.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Милена Мазаловска.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици (Морфология на съвременния руски език)
Катедра: Руска филология
Начална дата: 13.04.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 20.06.2017 г.
Крайна дата: 20.06.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Енчо Тилев Тилев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Екология и опазване на екосистемите
Катедра: Екология и опазване на околната среда
Начална дата: 11.04.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 22.05.2017 г.
Крайна дата: 22.05.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Николина Петрова Грибачева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Българска литература (Българска литература от Освобождението до края на Първата световна война)
Катедра: История на литературата и сравнително литературозн.
Начална дата: 11.04.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 29.05.2017 г.
Крайна дата: 29.05.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Велика Атанасова Гюлемерова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.1 Физически науки
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
Катедра: Експериментална физика
Начална дата: 05.04.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 16.06.2017 г.
Крайна дата: 16.06.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Катерина Живкова Желязкова.
Придобиване на научна степен "доктор на науките"
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Геометрия и топология
Катедра: Алгебра и геометрия
Начална дата: 05.04.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 15.06.2017 г.
Крайна дата: 15.06.2017 г.
Резултат: Присъдена НС "доктор на науките" на проф. д-р Манчо Христов Манев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.1 Физически науки
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
Катедра: Експериментална физика
Начална дата: 29.03.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 28.06.2017 г.
Крайна дата: 28.06.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Илиян Тодоров Перухов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономика и управление (индустрия)
Катедра: Финанси и счетоводство
Начална дата: 23.03.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 11.05.2017 г.
Крайна дата: 11.05.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Петър Атанасов Атанасов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Клетъчна биология
Катедра: Биология на развитието
Начална дата: 21.03.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 25.04.2017 г.
Крайна дата: 25.04.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Владимир Тодоров Стайков.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономика и управление (индустрия)
Катедра: Маркетинг и международни икономически отношения
Начална дата: 20.03.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 12.04.2017 г.
Крайна дата: 12.04.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Любомир Йорданов Стойчев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Педагогическа и възрастова психология
Катедра: Психология
Начална дата: 18.03.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 30.05.2017 г.
Крайна дата: 30.05.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Виктория Антраник Ангелова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърна информатика
Начална дата: 17.03.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 11.05.2017 г.
Крайна дата: 11.05.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Александър Насков Трайков.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърна информатика
Начална дата: 17.03.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 11.05.2017 г.
Крайна дата: 11.05.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Евгения Максимова Алендарова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Политическа икономия
Катедра: Икономически науки
Начална дата: 15.03.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 27.04.2017 г.
Крайна дата: 27.04.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Блага Петрова Маджурова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Специална психология
Катедра: Психология
Начална дата: 02.03.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 27.04.2017 г.
Крайна дата: 27.04.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Ивана Вълчинова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Педагогическа и възрастова психология
Катедра: Психология
Начална дата: 28.02.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 30.05.2017 г.
Крайна дата: 30.05.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Ваня Илиева Велкова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Аналитична химия
Катедра: Аналитична химия и компютърна химия
Начална дата: 24.02.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 21.04.2017 г.
Крайна дата: 21.04.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Евелина Константинова Върбанова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономика и управление (индустрия)
Катедра: Финанси и счетоводство
Начална дата: 15.02.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 17.05.2017 г.
Крайна дата: 17.05.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Траян Павлов Йосифов.
Придобиване на научна степен "доктор на науките"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Българска литература
Катедра: История на литературата и сравнително литературозн.
Начална дата: 15.02.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 15.05.2017 г.
Крайна дата: 09.05.2017 г.
Резултат: Прекратена процедура

Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12