Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 10 от 10 намерени!

Процедурa
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.1 Теория и управление на образованието
Управление на образованието
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 14.01.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 28.02.2020 г.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономика и управление (индустрия)
Катедра: Управление и количествени методи в икономиката
Начална дата: 14.01.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 27.02.2020 г.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Микробиология
Катедра: Биохимия и микробиология
Начална дата: 18.12.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 25.02.2020 г.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Микробиология
Катедра: Биохимия и микробиология
Начална дата: 17.12.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 25.02.2020 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Американска литература и култура
Катедра: Английска филология
Начална дата: 08.11.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 08.01.2020 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Руски език
Катедра: Руска филология
Начална дата: 08.11.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 08.01.2020 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.4 Религия и теология
Библейско богословие – Нов завет
Катедра: Теология
Начална дата: 08.11.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 08.01.2020 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
История на българската държава и право
Катедра: Теория и история на правото
Начална дата: 08.11.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 08.01.2020 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Обща и неорганична химия
Катедра: Обща и неорг. химия с мет. на обуч. по химия
Начална дата: 08.11.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 08.01.2020 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
5 Технически науки
5.1 Машинно инженерство
Металорежещи машини и системи
Катедра: Машиностроене и транспорт
Начална дата: 08.11.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 08.01.2020 г.