Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 8 от 8 намерени!

Процедурa
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Зоология
Катедра: Зоология
Начална дата: 15.01.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 23.02.2018 г.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Екология и опазване на екосистемите
Катедра: Екология и опазване на околната среда
Начална дата: 04.01.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 28.02.2018 г.
Придобиване на научна степен "доктор на науките"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Българска литература
Катедра: История на литературата и сравнително литературозн.
Начална дата: 21.12.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 07.03.2018 г.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 19.12.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 23.02.2018 г.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информационни технологии
Катедра: Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Начална дата: 19.12.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 21.02.2018 г.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Софтуерни технологии
Начална дата: 19.12.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 23.02.2018 г.
Придобиване на научна степен "доктор на науките"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен български език
Катедра: Български език
Начална дата: 18.12.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 12.03.2018 г.
Придобиване на научна степен "доктор на науките"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Теория и история на литературата
Катедра: Славистика
Начална дата: 14.12.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 22.02.2018 г.