Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Математически анализ
Математически анализ
02.03.2023 г.
(31.03.2023 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 31.03.2023 година от 13:00 часа в заседателна зала, Нова сграда.
31.03.2023 г.