Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Геометрия и топология
Алгебра и геометрия
17.11.2023 г.
17.02.2024 г.