Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


3 Социални, стопански и правни науки
3.7 Администрация и управление
Икономика и управление – Управление на човешките ресурси
Управление и количествени методи в икономиката
12.04.2019 г.
12.07.2019 г.
07.10.2019 г.