Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Начална училищна педагогика
12.04.2019 г.
12.07.2019 г.
01.10.2019 г.