Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "професор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Математически анализ
Математически анализ
12.04.2019 г.
12.07.2019 г.
02.10.2019 г.