Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Диференциални уравнения
Математически анализ
05.05.2021 г.
(22.06.2021 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 22.06.2021 г. от 10:00 ч. в Заседателна зала, Нова сграда.