Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на овладяване на български език в детската градина
Предучилищна педагогика
26.06.2020 г.
26.09.2020 г.