Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Диференциални уравнения
Компютърни технологии
03.11.2023 г.
(04.12.2023 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 04.12.2023 година от 11:00 часа в заседателна зала, Нова сграда.
04.12.2023 г.