Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Предучилищна педагогика
23.04.2021 г.
(16.06.2021 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 16.06.2021 г. от 15:00 ч. в заседателна зала, Нова сграда.