Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Математически анализ
Образователни технологии
14.05.2021 г.
14.07.2021 г.