Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по химия
Обща и неорг. химия с мет. на обуч. по химия
14.05.2021 г.
14.07.2021 г.