Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Диференциални уравнения
Компютърни технологии
10.02.2021 г.
(26.03.2021 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 26.03.2021 г. от 13:00 ч. в заседателна зала, нова сграда.
26.03.2021 г.