Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


2 Хуманитарни науки
2.4 Религия и теология
Християнско изкуство
Теология
20.11.2020 г.
20.02.2021 г.