Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Антична и западноевропейска литература: сравнително литературознание
История на литературата и сравнително литературозн.
17.11.2023 г.
17.01.2024 г.