Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по български език и литература
Начална училищна педагогика
22.03.2023 г.
(14.06.2023 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 14.06.2023 година от 11:00 часа в Заседателна зала, Нова сграда.
14.06.2023 г.