Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по биология
Ботаника и биологическо образование
27.06.2022 г.
(30.09.2022 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 30.09.2020 г. от 13:30 ч. в зала "Компас", Ректорат.
30.09.2022 г.