Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по химия
Обща и неорг. химия с мет. на обуч. по химия
21.06.2022 г.
(29.09.2022 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 29.09.2022 година от 13:30 часа в лаборатория ТСО, Ректорат.
29.09.2022 г.