Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Математическо моделиране и приложение на математиката
Математически анализ
12.04.2022 г.
(03.06.2022 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 03.06.2022 година от 13:30 часа в заседателна зала, Нова сграда.

03.06.2022 г.