Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Административно право и административен процес
Публичноправни науки
19.03.2021 г.
(22.06.2021 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 22.06.2021 г. от 13:30 ч.
https://meet.google.com/yof-wiie-ckb