Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Политическа икономия – Макроикономика, макроикономически анализ и политики
Икономически науки
14.05.2021 г.
14.07.2021 г.