Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Обучение по математика, информатика и информационни технологии
22.07.2020 г.
(05.10.2020 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 05.10.2020 г. от 11:00 ч. в заседателна зала, нова сграда.
05.10.2020 г.