Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Специална педагогика
Педагогика и управление на образованието
06.07.2020 г.
(25.09.2020 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 25.09.2020 г. от 10:00 ч. в заседателна зала, нова сграда.
25.09.2020 г.