Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


5 Технически науки
5.1 Машинно инженерство
Технология на машиностроенето
Машиностроене и транспорт
26.06.2020 г.
26.08.2020 г.