Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Конституционно право
Публичноправни науки
26.06.2020 г.
26.08.2020 г.