Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Административно право и административен процес
Публичноправни науки
22.07.2019 г.
(05.11.2019 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 05.11.2019 г. от 12:00 ч. в Институт за държавата и правото при БАН, гр. София.
05.11.2019 г.