Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


2 Хуманитарни науки
2.3 Философия
Логика – Некласическа философска логика
Философия
12.04.2019 г.
12.07.2019 г.
14.10.2019 г.