Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Английска литература: Романтизъм и Превод на култура
Английска филология
12.04.2019 г.
12.06.2019 г.
14.10.2019 г.