Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "професор"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по математика в началния етап на СУ
Начална училищна педагогика
12.04.2019 г.
12.07.2019 г.
01.10.2019 г.