Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Предучилищна педагогика
09.01.2019 г.
(05.03.2019 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 05.03.2019 г. от 12:00 ч. в заседателна зала, нова сграда.
05.03.2019 г.