Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Политическа икономия
Икономически науки
26.06.2018 г.
(20.09.2018 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 20.09.2018 г. от 13:00 ч. в стая № 126, ректорат.
20.09.2018 г.